استفاده از كودهاي ارگانيك بجاي كودهاي شيميايي

تحقيقات نشان داده است كه كودهاي ارگانيك بسيار بهتر از كودهاي شيميايي هستند و سطوح استفاده بيشتر از كودهاي ارگانيك باعث كاهش هزينه هاي اقتصادي مي گردد.
امروزه مشخص شده است كه استفاده مدام از كودهاي شيميايي باعث مشكلات عديده اي از جمله خراب شدن بافت خاك، نفوذ مواد شيميايي به آبهاي سطحي و باقي مانده اين مواد شيميايي در غذاي انسانها و حيوانات است. در كنار آن قيمت بالاي نهاده هاي شيميايي و خروج ارز از كشوررا نيز مي‌توان به آن اضافه كرد.
در اين ميان ترويج استفاده از اين كودها نقش بسزايي را در افزايش مصرف كودهاي ارگانيك بازي مي كند. اهميت توسعه پايدار بايد به خوبي براي روستاييان تبيين گردد. چون كودهاي ارگانيك يكي از مصاديق توسعه پايدار و افزايش عملكرد در هكتار است. انجمن ها و تعاوني هاي كشاورزي با هماهنگي بخشهاي دولتي براي ترويج استفاده از كودهاي ارگانيك بسيار مفيد هستند.
 فارغ التحصيلان رشته هاي كشاورزي نيز با آموزشهاي لازم در زمينه استفاده از اين كودها مي‌توانند كمك شاياني به توسعه و ترويج روشهاي نوين و پايدار كشاورزي كنند. در كشورهاي در حال توسعه كشاورزي نقش مهمي را در كاهش فقر بازي مي كند.

/ 0 نظر / 6 بازدید