كشت چند محصولي و تناوب كشت در كشاورزي ارگانيك:


بسياري از سيستم هاي كشاورزي سنتي ، تنوع محصولات را در يك زمان يا يك مكان مي توان مشاهده نمود. كه دلايل بسياري براي انجام اين كار وجود دارد. كه چرا كشاورزان از تناوب يا چند محصولي استفاده مي كنند.

تنوع كشت براي مديريت مواد غذايي
گونه هاي مختلف گياهان داراي سيستم ريشه اي متفاوتي هستند. بطور كلي بعضي از گياهان داراي سيستم ريشه اي عميق و بعضي ديگر داراي سيستم ريشه اي سطحي هستند. در كنار انواع ريشه ها، سيستم ريشه اي معمولي با توجه به خصوصيات خاك رشد مي كنند. و بسته به اينكه منابع آبي در خاك كجاست، از كجا مواد غذايي ارگانيك يا كودها آزاد مي شوند، چگونگي سنگ ها و لايه هاي فشرده خاك مانع رشد ريشه مي شود، ريشه ها رفتارهاي متفاوتي را با توجه به شرايط موجود نشان مي دهند. راهي كه ريشه هاي گياهان در خاك طي مي كنند مي تواند تحت تاثير دامنه خاصي از عمليات كشاورزان قرار گيرد. (براي مثال تجمع مخصوص گونه ها، عمليات خاك مانند شخم،‌شيارها و ايجاد پشته)
براي اينكه قادر باشيد تصميم بگيريد كداميك از گياهان بهترين رشد را در ارتباط با ديگر گياهان دارند و كداميك از ترتيب هاي تناوب كشت مناسب تر است بسيار مهم است كه بدانيد چگونه محصولات مختلف خاك را با توجه به ريشه هايشان بررسي كنيد.
گونه هاي مختلف، نيازهاي غذايي متفاوتي دارند و از نواحي مختلف خاك براي ريشه هايشان استفاده مي كنند.
كشت چند محصولي نسبت به تك محصولي داراي مزاياي فراواني است و قابليت هاي زيادي در ارتباط با كشت چند محصولي وجود دارد.
تناوب كشت مناسب يك راه حل مناسب براي جلوگيري از آفات و بيماري‌هاي گياهي، كنترل علف هاي هرز و بهبود مديريت مواد غذايي است.
نيازهاي متفاوت محصولات مختلف
گونه هاي مختلف گياهي، يا واريته هاي مختلف نيازهاي متفاوتي دارند. نيازهاي اوليه را مي توان نياز به مواد غذايي، آب، نور، دما و هوا دانست. گياهان مختلف براي توليد عملكرد خوب به ميزان متفاوتي از مواد غذايي احتياج دارند. همچنين نياز مواد  غذايي از يك مرحله به مرحله ديگر تغيير مي كند.
بعضي از گونه ها نياز بيشتري به مواد غذايي ويژه دارند. بعضي از گياهان به نور كامل خورشيد احتياج داشته، بعضي ديگر احتياج به نور متوسطي دارند و بعضي از آنها در سايه بهتر رشد مي كنند.
برخي گياهان احتياج به شرايط نوري متفاوتي دارند. اما در هر حال همه گياهان به نور احتياج دارند.
اگر شرايط زندگي ايده آل نباشد گياهان تحت تاثير استرس قرار خواهند گرفت در نتيجه بخوبي رشد نخواهندكرد.
گياهان به نور احتياج دارند كه در بيشتر موارد در ارتباط با مواد غذايي است. گياهاني كه در خاك هاي فقير رشد مي كنند شرايط سايه را نسبت به گياهاني كه در شرايط ايده آل رشد مي كنند ترجيح مي دهند.

/ 0 نظر / 34 بازدید