مانع مصرف بى رويه سموم و افزودنى ها شويد

انجمن حمايت از مصرف كنندگان در نامه اى به وزير جهاد كشاورزى خواستارجلوگيرى از مصرف بى رويه سموم و افزودنى هاى در مزارع، باغات ودامپرورى ها شده است. به گزارش ايسنا متن اين نامه كه خطاب به اسكندرى استبه شرح زير است: « همان گونه كه مستحضريد در بسيارى از كشورهاى دنيابكارگيرى سموم و افزودنى ها در تغذيه و رشد گياهان و دام و طيور ممنوع استليكن در ايران اين گونه مواد نه فقط ممنوع نشده بلكه مصرف آن بيش از حداستاندارد داخلى است. به گونه اى كه اخيرا يكى از مقامات مسوول كشور مصرفسموم و افزودنى ها را در رشد محصولات كشاورزى و دامپرورى بيش از حد مجازاعلام كرده است. اين مقام مسوول هم چنين افزود، مصرف بسيارى از سمومى كهبا عنوان آفت كش، محافظ يا افزايش دهند رشد براى گياهان استفاده مى شود يابرخى از افزودنى هايى كه در ايران به غذاى دام و طيور اضافه مى شود دردنيا ممنوع شده است اما در ايران هنوز مصرف آن ها ممنوع نشده اين در حالىاست كه باقيمانده سموم و افزودنى ها در محصولات كشاورزى و دامپرورى موجبافزايش بيمارى از جمله مسموميت هاى غذايى، سرطان و بعضا جهش هاى ژنتيكى درمصرف كنندگان مى شود. از سويى با توجه به حق حمايت از بهداشت، سلامت وايمنى كه از حقوق بنيادين مصرف كنندگان بوده و به گونه اى مصرف كنندگانبايد در مقابل مصرف كالا وخدمات كه سلامت و زندگى آنها را به مخاطرهمى اندازد حمايت شوند انجمن حمايت از مصرف كنندگان خواهشمند است دستورفرمايند با نظارت مستمر و مسوولانه از مصرف بى رويه سموم و افزودنى هاى درمزارع، باغات و دامپرورى ها جلوگيرى به عمل آيد. انجمن حمايت از مصرفكنندگان در راستاى حق مصرف مطمئنانه كه به موجب آن مصرف كنندگان كالا وخدمات را بدون دغدغه مصرف مى كنند انتظار دارد آن وزارتخانه با همكارى دستاندركاران بهداشت و سلامت كشور تسريع در ارايه راهكارهاى عملى كاهش مصرفسموم و افزودنى ها و بكارگيرى آن را از سوى كشاورزان و دامپروران مدنظرقرار دهد.

منبع: ابرار اقتصادی

/ 1 نظر / 35 بازدید