آبياري در كشاورزي ارگانيك


صدمات بالقوه آبياري
امروزه حتي در كشاورزي ارگانيك نيز سطح وسيعي از زمين هاي كشاورزي تحت آبياري قرار دارند. در حالي كه استفاده از آبياري باعث بهبود زندگي و افزايش درآمد كشاورزان مي شود اما اثرات منفي بالقوه اي در كشاورزي تحت سيستم آبياري وجود دارد كه در زير به‌آنها اشاره شده است:
هنگامي كه ميزان آب ورودي به درياچه ها، رودخانه ها يا آبهاي سطحي از دوباره پرسازي آنها تجاوز كند كاهش منابع آبي از نتايج آن خواهد بود كه اين اثر شناخته شده اي بر اكوسيستم است.آبياري زياد در مناطق خشك و يا نيمه خشك باعث شوري خاك مي گرددكه بدترين حالت آن تبديل به خاك نامناسب براي كشاورزي است.
آبياري شديد (بيش از حد) باعث فرسايش خاك مي گردد.
آبياري بصورت باراني يا غرقابي باعث صدمه به خاك سطحي شده . بافت نرم خاك تخريب مي شود و ذرات خاك به يكديگر مي چسبد و در نتيجه باعث ايجاد كلوخه هاي سفت مي گردد. كه اين امر باعث كاهش ميزان تهويه خاك و آسيب به ارگانيسم هاي خاك خواهد شد.
آبياري نامناسب باعث ايجاد تنش در محصولات شده كه آنها را به بيماريها و آفات حساس مي كند.
اغلب محصولات مناطق خشك به غرقابي شدن حساس هستند حتي اگر زمان آن كوتاه باشد.
آبياري در طول ساعت گرم روز باعث ايجاد شوك در گياهان مي شود.
استانداردهاي فدراسيون جهاني كشاورزي ارگانيك(IFOAM) درباره آب چه مي گويند؟
آب يك منبع با ارزش و كمياب براي توليدات كشاورزي است بطور كلي هدف كشاورزي ارگانيك حفاظت و استفاده پايدار از منابع طبيعي است . اگر چه فقط استانداردهاي ارگانيك اظهارات اندكي نسبت به نوع كلي آب دارد.بهره برداري و آْلودگي آب ابعاد متفاوتي در مناطق مختلف دارد. كه اين امر دست يابي به يك استاندارد وي‍ژه را مشكل مي سازد.
انتخاب نوع محصول
انتخاب محصول و روش كشت مناسب بهترين عامل تعيين كننده لزوم استفاده از آبياري است .مشخصاً نه تنها همه محصولات واريته هاي مختلف يك محصول به ميزان آب يكسان احتياج ندارند بلكه زمان آبياري هم در آنها مشابه نخواهد بود.بعضي از گياهان به خشكي بسيار مقاومند اما بعضي از آنها بسيار حساس بوده.
گياهاني با ريشه عميق مي توانند آب را از اعماق لايه هاي مختلف خاك مورد استفاده قرار دهند بنابراين در خشكي هاي موقتي حساسيت كمتري دارند.
امروزه به كمك آبياري بيشتر محصولات مي توانند در خارج از مناطق اقليم كشاورزي خود رشد كنند. اين امر ممكنست نه تنها اثرات منفي نداشته باشد بلكه مزايايي نيز در بر دارد. با اين روش زمين هايي كه بدون آبياري قادر به كشت نيستند زير كشت مي روند و حتي گياهان حساس در اين مناطق با حداقل فشار آفت و بيماريها سازگار شوند.
سيستم آبياري قطره اي
سيستم هاي آبياري با بازده بالا و پايين و همچنين اثرات كم و بيش منفي وجود دارد.
در مواردي كه آبياري لازمست كشاورزان ارگانيك بايد يك سيستم مناسب را انتخاب كنند كه باعث سوء استفاده از منابع آبي ،‌صدمه به خاك نشود و اثر منفي بر سلامت گياهان نداشته باشد.
يكي از روش‌هاي پيشنهادي سيستم آبياري قطره اي است. آب مستقيماً از تانكر مركزي به طور مستقيم به لوله هاي نازك منفذدار منتقل شده و از آنجا در بين تك تك گياهان توزيع مي شود.
اين كار بطور متناوب انجام مي گيرد اما سرعت جريان آب بسيار آرام بوده بنابراين زمان كافي براي نفوذ آب در منطقه ريشه محصول وجود دارد. در اين روش آب كمتري هدر مي رود همچنين اثر منفي بر خاك ندارد.
تاسيس سيستم آبياري قطره اي بسيار گران بود. ولي بعضي از كشاورزان با استفاده از مواد محلي سيستم آبياري قطره اي با قيمت كمتري ايجاد كرده اند.
در كل سيستم آبياري انتخابي كشاورزان بايد بازده بالا همراه با بهبود بافت خاك و نگهداري آب در خاك را به همراه داشته باشد. همانطور كه در بالا شرح داده شد.

/ 1 نظر / 5 بازدید
مهدي .غ

دوست عزيز سلام ؛ مطالب شما جالبه ولي متأسفانه زياد كاربردي نيست .لطفا در خصوص اجراي اين روش در يك مزرعه با شرايط كشورمان بيشتر توضيح دهيد. با تشكر