سال 2008 به عنوان سال بین المللی سیب زمینی نامگذار ی شد

بنا به اعلام سازمان ملل متحد سال 2008 به عنوان سال سیب زمینی نامگذاریشد. اولین سیب زمینی در 8000 سال پیش در پرو کاشته شده است و امروزه میزانوسیعی از زمینهای کشاورزی به کشت سیب زمینی اختصاص یافته است. به طوری کهدر بسیاری از کشورهای جهان به عنوان غذای اصلی مردم محسوب میشود. بسیاری زکشاورزان درآمد خود را از طریق کشت سیب زمینی بدست می آورند. در ایران نیزکشت سیب زمین در بسیاری از نقاط کشور رایج است ولی مساله مهم در تولید اینمحصول نوسان شدید قیمیت در بعضی از فصول و عدم وجود صنایع تبدیلی مناسببرای تولید فرآورده های جانبی سیب زمینی است.
هدف از نامیدن این سال به نام سیب زمینی افزایش آگاهی جهانیان از اینمحصول بسیار مهم و افزایش تحقیقات در جهت تولید پایدار این محصول است

iyp-en.gifhomeiyp2.jpg
سازمان ملل متحد می گوید با افزایش کشت سیب زمینی در کشورهای جهان ازمیزان فقرا کاسته شده و باعث افزایش امنیت غذایی می گردد. همچنین باافزایش آگاهی درباره سیب زمینی میتوان به تنوع زیستی انواع گونه های سیبزمینی کمک کرد و توسعه پایدار را افزاش داد.
وب سایت رسمی سال سیب زمینی از طریق لینک زیر قابل دسترس است:
http://www.potato2008.org/en/

/ 2 نظر / 62 بازدید
تازه

ممنون از مطلبت. با شروعی تازه آپم . جریان آشنایی منه مطمئنم خوشت می آد حتما ببین و plz نظرتو بگو.