جهان خاك از منظر كشاورزي ارگانيك

يك قاشق چايخوري از خاك فعال حاوي ميليون ها موجود زنده است بعضي منشا حيواني و بعضي ديگر منشا گياهي دارند. ارگانيسم‌ ها از نظر اندازه بسيار متفاوت هستند . بعضي از آنها با چشم  غير مسلح نيز قابل روئت هستند مانند كرم خاكي، دم فنري، كنه دامي. اكثر آنها بسيار كوچك بوده و فقط با ميكروسكوپ ديده مي شوند بنابراين ميكروارگانيسم ناميده مي شوند.

مهمترين ميكروارگانيسم ها باكتري‌ها، و پروتوزوآها هستند. ميكروارگانيسم ها عناصر كليدي كيفيت و باروري خاك بوده ولي براي ما انسان ها بطور غير قابل رويت اين كار را انجام مي دهند. آنها داراي گونه ها و واريته هاي زيادي هستند و هر چه تعداد آنها بيشتر باشد باعث حاصلخيزي طبيعي خاك مي گردند.

بعضي از ارگانسيم هاي بزرگ خاك:

·          كرم خاكي

·          عنكبوت

·          حلزون

·          ليسه

·          سوسك

·          دم فنري ها

·          كنه ها

·          هزارپا

بعضي از ميكروارگانيسم هاي خاك:

·          باكتري‌ها

·          جلبك ها

·          قارچ‌ها

·          پروتوزوآها

·          اكتينوميست ها

نمايش : تحقيق در جهان خاك

قبل از شروع كار شرايط زير را فراهم كنيد:

يك مشت از خاك سطحي مرطوب كه غني از مواد ارگانيك است (يا كمپوست) برداريد. از يك بطري كه نيمه آن بريده شده است ( يا الك آشپزخانه) را مي توان براي نمايش استفاده كرد.

يك گلدان كم عمق را پر كرده و با آب و الكل مخلوط كنيد بطري را روي يك سيلندر كاغذي يا ساختارهاي مشابه آن بالاي گلدان قرار دهيد يك لامپ قوي را بالاي تمام اين ساختارها ثابت كنيد مطمئن شويد كه كمترين بخش اين ساختارها در جاي تاريك قرار گيرد. نور و دما آنها را به سمت پايين كشيده و در نهايت آنها داخل گلدان مي افتند و توسط الكل كشته مي شوند. آنها مي توانند حشرات ريز، عنكبوت ها و يا كرم‌ها باشند. بوسيله يك ذره بين يا بيني كولر مورد مطالعه قرار مي گيرند. مهمترين نكته در اين آزمايش اين است  كه اين ارگانيسم ها در خاك باارزش هستند و بطور عمده اي به كشاورزان  توليد كندده محصولات ارگانيك كمك مي كنند.

ارگانيسم هاي خاك :‌دوست يا دشمن

اكثر كشاورزان همه ميكروارگانيسم ها را به ديد آفت نگاه مي‌ كنند و فكر مي كنند كه چگونه مي توانند آنها رااز بين ببرند . در حالي كه فقط تعداد كمي از ميكروارگانيسم ها مي توانند به محصول خسارت وارد كنند. و اصلي‌ترين و مهم‌ترين كاركرد آنها در خاك، باروري خاك است.

ميكروارگانيسم خاك بسيار مهم هستند زيرا:

1- به تجزيه مواد ارگانيك كمك كرده و باعث توليد هوموس مي شوند.

2- باعث مخلوط شدن مواد ارگانيك با ذرات خاك شده و اين امر باعث توليد ذرات پايدار خاك مي شوند.

3- با ايجاد تونل‌هايي كه باعث تشويق ريشه دواني گياهان شده و باعث تهويه بهتر خاك گشته همچنين باعث آزاد شدن مواد غذايي از ذرات معدني مي‌‌‌ گردد.

4- باعث كنترل آفات و ارگانيسم هاي بيماريزا كه روي ريشه گياهان اثر مي‌ گذارند، مي شود.

5- اغلب ارگانيسم هاي خاك به تغييرات رطوبت و دماي خاك خيلي حساس هستند . از آنجا كه ريشه        گياهان و ارگانيسم هاي خاك از هوا استفاده مي كنند جريان هواي خوب در خاك براي توسعه و رشد آنها بسيار مهم بوده . فعاليت ارگانيسم هاي خاك هنگامي كه خاكها خيلي خشك ، خيلي مرطوب و يا خيلي گرم باشند كاهش مي يابد. ميكرو ارگانيسم ها بيشترين فعاليت را در هواي گرم و مرطوب خاك و وجود مواد غذايي دارا هستند.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید