بازيافت ضايعات كشاورزي در مزرعه و كاهش مشكلات زيست محيطي

افزايش آلودگيهاي زيست محيطي در نتيجه عمليات كشاورزي باعث شده كه توجه به كاهش مصرف  نهاده هاي  خارجي شامل آفت كشها، علف كشها و كودهاي شيميايي معطوف گردد و استفاده از منابع انرژي تجديد شونده و مواد قابل بازيافت مزرعه افزايش يابد.
دكتر پترسون استاد دانشگاه گلف كانادا كه مبتكر سيستم كشاورزي احيايي است مي‌گويد اين سيستم مي‌تواند باعث بهبود پايدار منابع طبيعي، كاهش گازهاي گلخانه‌اي و كاهش آلودگي آبهاي زير زميني گردد و همچنين وابستگي كشاورزان را به منابع نفت و آب كاهش دهد.
براي تبديل كشاورزي معمولي به كشاورزي احيايي بايد چند كار را انجام دهيم از آن جمله كاهش استفاده از كودهاي شيميايي و سموم شيميايي است.  همچنين استفاده از كمپوست و گازهاي توليدي از آن يك اصل مهم در اين سيستم كشاورزي مي باشد. در اين روش بايد از انرژيهاي تجديد شونده مانند انرژي بادي و خورشيدي استفاده كرد.
البته دكتر پيرسون ذكر ميكند كه اين روش با كشاورزي ارگانيك متفاوت است زيرا در اين سيتم مواد شيميايي بطور كامل حذف نمي‌گردد.
با استفاده موثر از باقيمانده محصولات زراعي و باغي مزرعه براحتي ميتوان خاك را بارور كرد و از فرسايش خاك جلوگيري نمود.

منبع:  www.sciencedaily.com


/ 0 نظر / 40 بازدید