توليد محصولات ارگانيك و كاهش فقر در جهان

سالهاست كه غذاهاي ارگانيك به عنوان يك بازار لوكس براي افراد پر درآمد مطرح است.
محققان در كشاورزي ارگانيك و امنيت غذايي كه توسط سازمان ملل متحد در رم برگزار گرديده اين موضوع را مطرح كردند كه با افزايش سطح زير كشت محصولات ارگانيك مي توان به كاهش گرسنگي در حهان كمك كرد و خطرات زيست محيطي را كاهش داد.
محققان دانماركي نتايج تحقيقي را ارايه دادند كه تاييد مي كند با كشاورزي ارگانيك امنيت غذايي در صحراي آقريقا افزايش يافته است. نتايج اين تحقيق را آقاي هادربرگ محقق دانماركي موسسه تحقيقات كشاورزي ارگانيك دانمارك مطرح كرد.
اگر كشاورزان از شيو هاي سنتي استفاده كنند ديگر نياز به خريد كودهاي شيميايي و آفت كشهاي مضر نخواهند داشت و بدن ترتيب باعث كاهش هزينه ها، افزايش تنوع زيستي و توليد پايدار شده اند. اگر اين محصولات بتوانند گواهي ارگانيك دريافت كنند آنها مي توانند محصولات خود را صادر كنند و جايزه محصولات ارگانيك را دريافت كنند.
با توجه به تغييرات آب و هوايي جهان به نظر مي رسد كه كشورهاي فقير جهان آسيب پذيري بيشتري نسبت  به اين تغييرات داشته باشند و تبديل به كشاورزي ارگانيك تا حدود زيادي از اين وضعيت خواهد كاست.
تعريف سازمان ملل متحده از كشاورزي ارگانيك عدم استفاده از كودهاي شيميايي، آفت كشهاي شيميايي، كاهش آلودگي محيط زيست و بهبود سلامت گياهان، حيوانات و در نهايت انسانهاست. امروزه 120 كشور دنيا در حال توليد محصولات ارگانيك هستند و گردش مالي اين توليدات بالغ بر 40 بيليون دلار در سال گذشته بوده است.
منبع: www.yahoonews.com

/ 0 نظر / 7 بازدید