نقش كشاورزي ارگانيك در كاهش تغييرات آب وهوايي كره زمين

مدراك زيادي وجود دارد كه نشان ميدهد افزايش گازهاي گلخانه اي باعث تغييرات آب و هوايي كره زمين و در نهايت گرم شدن كره زمين گرديده است. پر واضح است كه براي جلوگيري از گرم شدن بيشتر زمين بايد مصرف سوختهاي فسيلي را كاهش داد. اما در اين ميان نقش كشاورزي در ايجاد گازهاي كلخانه اي بر كسي پوشيده نيست و در حدود 30% گازهاي گلخانه اي از طريق عمليات كشاورزي ايجاد مي‌گرد. در كشاورزي ارگانيك  در مقايسه با كشاورزي معمولي گازهاي گلخانه اي كمتري ايجاد ميگردد.

آزمايشات بعمل آمده و مقايسات صورت گرفته نتايج نشان مي‌دهد كه در كشاوزي ارگانيك ميزان تصاعد گازهاي گاخانه اي كمتر شده و پديده حبس كربن در خاك نيز كمتر صورت مي‌پذيرد.

در كشاوزي ارگانيك بيوماس خاكم بشدت افزايش مي بايد و در نهايت مي‌توان به استفاده پايدار از زمين و منابع طبيعي دست يافت.

هدف عمده در كشاورزي ارگانيك بدست آوردن خاك بارور، امنيت غذايي، حفظ تنوع زيستي و حفظ محيط زيست است. برخلاف كشاورزي معمولي كشاورزي ارگانيك بدنبال تلفيق شرايط مديريتي و كاهش خطرات زيست محيطي ميباشد.

سياست گذاران بايد بايد به اين نكته توجه كنند كه كشاورزي ارگانيك باعث كاهش تغييرات اقليمي كره زمين مي گردد. و برنامه هاي ترويجي مناسبي را براي توسعه كشت ارگانيك و توليد ارگانيك محصولات كشاورزي فراهم كنند.

/ 1 نظر / 25 بازدید