تناوب كشت در كشاورزي ارگانيك


مشكلات تك محصولي
اگر يك محصول در چند سال متوالي در يك زمين كاشته شود غالباً ‌عملكرد كاهش خواهد يافت (با مصرف كود بيشتر عملكرد بالا خواهد رفت) و مشكلاتي از نظر سلامتي براي اغلب محصولات به وجود خواهد آمد.
تركيب خاصي از عصاره مواد غذايي باعث بهبود خاك خواهد شد. بيماري‌هاي خاكزاد و آفات ممكنست بخوبي علف هاي هرز خود را با شرايط كنوني گياهان تطبيق دهند و گسترش يابند در نتيجه براي كنترل آنها بايد تلاش زيادي كرد.


مزاياي تناوب كشت
هنگامي كه گياهان مختلف بطور متناوب در يك مزرعه كاشته شوند هر محصول نيازهاي خاص غذايي خود را بدست خواهد آورد. بنابراين خطر تخليه خاك از مواد غذايي كاهش مي يابد. يك برنامه متعادل و خوب براي تناوب كشت محصولات مختلف باعث جلوگيري از توسعه بيماري‌هاي خاكزاد مي شود. بنابراين كشت متناوب به همان محصول يا محصولات ديگر از همان خانواده اجازه رشد داده مي شود. براي جلوگيري از توسعه علف هاي هرز دائمي، گياهاني با دوره رشد كوتاه بايد بعد از كاشت محصولاتي با قدرت بازدارندگي خوب از علف هاي هرز كاشته شوند.
تناوب كشت يك روش مهم براي حفظ مواد ارگانيك خاك است. بطور ايده آل كشت متناوب باعث حفظ و گاهي افزايش مواد ارگانيك خاك مي گردد.

/ 0 نظر / 2 بازدید