روشهاي شخم كم يا بدون شخم در كشاورزي ارگانيك

امروزه براي اينكه آسيب كمتر به بافت خاك برسد روشهاي شخم خاك تغيير يافته و با بهبود بافت خاك تا حد امكان از شخم زدن زمين مي پرهيزند بدون اينكه كاهشي در ميزان عملكرد داشته باشند. بسياري از سيستم هاي كشاورزي قديم اطلاعات فراواني درباره زمان و نوع مناسب عمليات شخم خاك دارند. كه اين ممكنست مجموعه و مطالعات باارزشي درباره روش‌ها و عمليات مختلف شخم باشد.

چگونه مي توان آنهارا در آينده توسعه داد؟

 

يك مثال از كشارزي بدون شخم يا با حداقل شخم در هندوراس

كشاورزان نواحي ساحلي هندوراس از حداقل عمليات شخم پيروي مي كنند.

ابتدا سبزيجات را از سطح خاك برداشت مي كنند

سپس خاك را بين خطوط كاشت گياه  باز مي كنند

از كود ارگانيك بين رديف‌ها استفاده مي كنند

دانه هاي محصولات را بين رديف‌ها مي كارند

گياهان بين محصولات را بطور منظم كنده و بعنوان مالچ استفاده مي كنند

اين سيستم مي تواند با گياهان لگومينوز تركيب شود و بعنوان گياهان پوششي عمل كند

در همان منطقه نيز از سيستم بدون شخم در كاشت دانه هاي ذرت استفاده مي كنند كه ذرت مستقيماً‌ بر ذرت در لايه هاي مالچ بذرپاشي مي شود

روي بقاياي محصولات قبلي كاشته مي شود:

1 -2 ماه بعد لوبيا ها كاشته مي شوند

بعد از برداشت ذرت بقاياي آنها را رها كرده تا لوبياها روي آنها رشد نمايند

لوبياها داراي شرايط مناسبي براي كشت مستقيم محصولات ذرت هستند.

با اين روش دو محصول ذرت و دو محصول لوبيا در سال با عملكرد بالايي مي توان كاشت.

در هر روش بالا كشاورزان بيشترين عملكرد را بدست مي آوردند خاك فرسايش كمتري داشته و  همچنين علف هاي هرز آن كمتر بوده و در نتيجه ريشه كني آنها زياد وقت گير نخواهد بود.

لوازم مناسب براي شخم زني خاك

ابزارهاي شخم خاك به 4 گروه تقسيم مي شوند

               ادوات خاك ورزي اوليه :گاوآهن، خيش برگردان دار، چنگالهاي حفار، بيل

ادوات خاكورزي ثانويه: كولتيواتور، هرس، شن كش (رديف كن)

ادواتي براي شخم زني بين رديفها: كولتيواتور بين رديفي، وجين كن ها

ادواتي براي شكل دادن به زمين: پشته ساز، وجين كن ها

 

/ 0 نظر / 8 بازدید