مالچ پاشي در كشاورزي ارگانيك

 
مقدمه
مالچ پاشي فرايندي است كه سطح خاك را با مواد گياهي مانند برگ، علف،  شاخه ها يا بقاياي محصولات و كاه و... مي پوشانند.
پوشش مالچ فعاليت ارگانيسم هاي خاك مثل كرم خاكي را افزايش مي دهد. همچنين به بهبود بافت خاك با ايجاد خلل و فرج بزرگ و كوچك فراوان كمك كرده و در نتيجه در هنگام بارندگي آب راحت تر به داخل خاك نفوذ مي نمايد كه اين امر به كاهش روان آب سطحي كمك بزرگي مي كند. هنگامي كه مواد مالچ تجزيه مي شوند مواد ارگانيك خاك افزايش يافته كه اين مواد ارگانيك خاك به بهبود بافت مناسب خاك با ايجاد ساختار پايدار نرم كمك مي كند و در نتيجه ذرات خاك بوسيله آب جابجا نمي شوند. بنابراين مالچ پاشي نقش مهم و حياتي را در جلوگيري از فرسايش خاك به همراه دارد. در بعضي مناطق، از موادي مانند ورقه هاي پلاستيكي و يا سنگ‌ها براي پوشش استفاده مي كنند. در اين حالت مالچ پاشي فقط براي استفاده مواد ارگانيك قابل تجزيه گياهي بكار مي رود.
 علل استفاده از مالچ چيست؟
حفاظت خاك از فرسايش آبي و بادي، كه اجزاي خاك نمي توانند شسته و يا برده شوند.
بهبود نفوذ آب باران و آبياري با حفظ بافت مناسب خاك:  باعث سفت شدن خاك و همچنين باز ماندن خلل و فرج مي شود.
باعث مرطوب نگهداشتن خاك با  كاهش تبخير مي گردد. گياهاني كه به آبياري كمتري احتياج دارند مي توانند از باران قابل دسترس با بازده بيشتري در مناطق يا فصول خشك استفاده كنند.
تغذيه و حفظ ارگانيسم هاي خاك: مواد ارگانيك مالچ يك غذاي فوق العاده براي خاك به شمار رفته و باعث تامين شرايط مناسب براي رشد ارگانيسم ها مي گردد.
باعث تشديد كنترل علف هاي هرز مي شود. با وجود لايه هاي مناسب مالچ ، علف هاي هرز به سختي مي توانند رشد كنند.
محافظت خاك در برابر گرماي بسيار زياد: مالچ ايجاد سايه بر روي خاك كرده و همچنين رطوبت باقي مانده را در سرما نگه مي دارد.
فراهم كردن مواد غذايي براي محصولات ، هنگامي كه مواد ارگانيك مالچ تجزيه مي گردند مرتباً مواد غذايي آزاد شده در نتيجه باعث باروري خاك مي گردد.
افزايش محتويات مواد ارگانيك ، بخشي از مواد ارگانيك مالچ تبديل به هوموس خواهد شد.

/ 0 نظر / 37 بازدید