گاوهایی که به طریقه ارگانیک پرورش داده می شوند کمتر دچاربیماری لنگش می گردند

تحقیقات دانشگاه کشاورزی اسکاتلند نشان داده است که گاوهایی که در شرایط ارگانیک پرورش داده میشوند کمتر به بیماری لنگش دچار میشوند.
آنها دلایل کاهش این ناهنجاری را نگهداری گاوها در شرایط چراگاه و افزایشسن اولین زایمان عنوان کرده اند. این آزمایشن در طی سه سال و با 40 گاوانجام شده است.در این آزمایش میزان لنگش، سلولهای سوماتیک، کتوز، ورمپستان و رفتارهای گاوها مورد بررسی قرار گرفت.
در پرورش ارگانیک گاوها استفاده از داروهای دامپزشکی، کنستانتره و موادشیمیایی سنتز شده ممنوع است. در این آزمایش بین بیماری کتوز در گاوهای باشرایط معمولی و شرایط ارگانیک تفاوتی نبود.

منبعhttp://www.theherald.co.uk 

/ 0 نظر / 28 بازدید