مشكلات كشت گياهان تراريخته و اثرات آنها بر مزارع ارگانيك در فرانسه

كشاورزان فرانسوي در ماه پيش تظاهراتي را بر عليه توليد محصولات تراريخته آغاز كردند.
در فرانسه كشاورزاني كه به كشت بذور تراريخته مي پردازند بايد فاصله كرتهاي بذور تراريخته با كرتهاي معمولي همسايگان خود را حداقل 50 متر قرار دهند. در مورد بذور كلزاي تراريخته اثرات اين بذور را تا 4.5 كيلومتر دورتر از مزرعه هدف مشاهده شده اند.  گزارشاتي نشان مي‌دهد كه گرده هاي محصولات تراريخته تا 20 كيلومتر توسط باد قابل انتقال است.
در ايالت كبك بدليل مخلوط شدن گرده گياهان تراريخته و معمولي 950 كشاورز توليد كننده محصولات ارگانيك فرصت توليد و فروش محصولات خود به صورت ارگانيك را از دست دادند.زيرا طبق استانداردهاي توليد محصولات ارگانيك استفاده از بذور تراريخته ممنوع است و به دليل گرده افشاني محصولات تراريخته و اثر آن بر محصولات ارگانيك، كشاورزان نتوانستند محصولات خود را به صورت ارگانيك به فروش برسانند. به همين دليل انجمن كشاورزان قرانسه به مبارزه با توليد محصولات تراريخته مي‌پردازد. آنها مي گويند بايد از آلوده شدن ژنتيكي مزارع جلوگيري كنيم.
در مورد خطرات استفاده از محصولات تراريخته دانشمندان اخطارهاي زيادي داده‌اند.
در آزمايشي مشخص گرديد ذرت تراريخته توليدي توسط شركت مونسانتو بنام MON-863 باعث علايم مسموميت شديد كبدي و كليوي در موشهاد با سه ماه تغذيه گرديد.

منبع: www.organic-market.info

/ 0 نظر / 17 بازدید