كرم خاكي و قارچ مايكوريزا در كشاورزي ارگانيك

كرم خاكي : يك باروركننده با ارزش

در كشاورزي ارگانيك استفاده از موجودات طيبعي براي بهبود شرايط مزرعه بسيار مورد مورد تاكيد است كه براي مثال مي‌توان به كرم خاكي و قارچهاي مايكوريزا اشاره كرد.باورزان بخوبي آگاه هستند كه حضور كرم خاكي يكي از علائم خاك حاصلخيز است. همچنين كرم خاكي بدليل انجام چندين عملكرد مهم براي باروري خاك بسيار مهم است. براي مثال تجزيه بيوماس خاك را با حذف مواد مرده گياهي از سطح خاك تسريع مي كند. در طي عمل تجزيه مواد ارگانيك، مواد معدني و ارگانيك خاك را با يكديگر مخلوط كرده و باعث 5 برابر شدن نيتروژن، 7 برابر شدن فسفات، 11 برابر شدن پتاس و 2 برابر شدن منيزيم و كلسيم نسبت به خاك معمولي مي گردند. و در نهايت باعث افزايش منافذ خاك به منظور نفوذ و زهكشي آب باران و بدنبال آن جلوگيري از فرسايش خاكي و آبي مي شود.

كرم خاكي به ذخيره بيوماس كافي، دماي معمولي و رطوبت كافي احتياج دارد. و دليل اين كه چرا بيشتر كرمها زير مالچ ها يافت مي شوند به همين امر بر مي‌ گردد. شخم زدن بي رويه و استفاده از آفت كش‌ها موجب كاهش تعداد كرم‌هاي خاكي مي شوند.

مايكوريزا – يك قارچ مفيد 

 

بخش اعظم بيوماس ميكروبي خاك از قارچ‌ها تشكيل شده است. مهم ترين قارچهاي موجود در خاك مايكوريزا است . كه بطور همزيست (symbiosis ) با ريشه گياهان زندگي مي كنند. هم گياه و هم قارچ از اين زندگي سود مي برند. گياه مواد غذايي ذخيره شده توسط قارچ را مي گيرد و قارچ نيز مواد مغذي را از ريشه ميزبان دريافت مي كند. مايكوريزاها داراي چندين عملكرد هستند كه هر كدام از آنها براي كشاورزان مفيدند:

  ·         باعث گسترش منطقه ريشه شده و مي توانند وارد منافذ كوچك خاك شوند.           باعث حل شدن مواد غذايي مانند فسفر از مواد معدني و انتقال آنها به گياه مي شوند.

 ·         بافت خاك را مستحكم كرده و باعث بهبود بافت خاك مي‌شوند.

 ·         اين قارچها رطوبت خاك را حفظ كرده و قابليت نگهداري آب در گياهان را افزايش مي بخشند.

·         تشكيل مايكوريزا بستگي به شرايط خاك و محصولاتي كه در آن قادر به رشد هستند و فعاليت‌اي مديريتي خواهد داشت. 

كه اين فعاليت‌هاي مديريتي شامل:

-          شخم خاك و سوزاندن بيوماس باعث از بين رفتن مايكوريزا مي گردند.

-          سطوح بالاي مواد غذايي (مخصوصاً‌ فسفر) باعث تقويت همزيستي مي گردند.

-          كشت مخلوط ، تناوب كشت و كشت گياهان چند ساله باعث تشويق مايكوريزاها مي شوند.

-          عمليات مالچ پاشي براي ثابت نگهداشتن دماي خاك و رطوبت آن مفيد است.

در ميان گونه هاي طبيعي مايكوريزاها، همه آنها بازده يكساني جهت جذب فسفر از خاك نشان نمي دهند و دليل آن اينست كه با تلقيح مصنوعي انواع گونه هاي مايكوريزا مي توان كاربرد آنهارا بهبود بخشيد. در تلقيح مصنوعي شرايط مناسب زندگي اين ارگانيسم ها بايد مد نظر قرار گيرد.

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید