چرا كمپوست مي سازيم؟


دلايل زيادي وجود دارند كه براي توليد يك كمپوست خوب، وقت و هزيه صرف كنيم.
مزاياي كمپوست
• طي فرايند كمپوست كردن، بعضي از مواد ارگانيك به مواد هوميك تبديل مي گردد كه به تجزيه ميكروبي تقريباً مقاوم  بوده بنابراين كمپوست كردن به حفظ و نگهداري مواد ارگانيك خاك كمك مي كنند. بقيه اجزاي كمپوست نيز باعث تامين مواد مغذي و ريز مغذي (مانند كمپوستي كه از مواد گياهي درست مي شود) براي گياهان به نحو احسن مي شود.
• كمپوست كردن داراي اثرات طولاني مدت و كوتاه مدت بر تغذيه گياهان بعنوان ماده غذايي كه دائماً آزاد مي شوند، دارند. با توجه به PH خنثي كمپوست قابليت دسترسي به مواد غذايي را در خاك‌هاي اسيدي بهبود مي بخشد.
• هنگامي كه خاك مخلوط مي گردد باعث جلوگيري و توقف رشد باكتري‌هاي بيماريزاي خاكزي مي شود.
• كمپوست تكامل يافته براي گياهان مناسب است و مانع از رشد ريشه  و ميكروارگانيسم ها در خاك نمي شود و با آزاد كردن موادي باعث افزايش ريشه زايي مي گردد.
• كمپوست كردن مطمئناً فوايد زيادي دارد. بهر حال بعضي از جنبه ها را كشاورزان قبل از فرايند كمپوست بايد در نظر بگيرند. طي فرايند كمپوست بعضي از مواد ارگانيك از بين خواهند رفت. به هر حال فرايند كمپوست به نيروي انسان زياد و بازديد منظم احتياج دارد.

چگونه مي توان كمپوست خوب توليد كرد؟
سيستم ها و روش هاي مختلف
سيستم هاي توليد كمپوست را مي توان به دو نوع متداول و دسته اي (گروهي ) تقسيم كرد:
• سيستم تغذيه متداوم: در اين سيستم ها طي فرايند كمپوست سازي فاز گرمايي انجام نمي شود. اگر شرايط ذخيره ضايعات وجود داشته باشد جمع آوري آنها بصورت دستي انجام مي گيرد. (براي مثال ضايعات آشپزخانه)
• سيستم تغذيه گروهي: (تمام مواد يك باره كمپوست مي گردند) اين سيستم به يك فرايند كمپوست گرمايي منتهي مي شود.
اين روش باعث كاهش از دست رفتن مواد مغذي، مرگ بذور علف هاي هرز و بيماريها مي شود. در نتيجه دماي بالاي كمپوست ، فرايند سريعتر (در چند هفته) و كيفيت عالي كمپوست مي گردد.
اگر آب كمتري قابل دسترس است كمپوست كردن در چاله بهتر و مناسب تر است زيرا رطوبت گودال بهتر از توده حفظ مي شود.

مثال : روش بنگور و روش Indore
دو روش كمپوست هستند كه در هند توسعه يافته اند. اما در كشورهاي ديگر نيز رواج پيدا كرده اند.
روش بنگور: مواد كمپوستي كه همراه با ادرار، مدفوع و لجن ها هستند ابتدا بصورت توده جمع مي شوند سپس با لايه گل بايد بهم چسبيده شود و نبايد تغيير داده شوند. با توجه به لايه گل روش كمپوست بعد از چند هفته نيمه هوازي مي شود. اين روش براي استفاده آسان است. نياز به كارگر و آب كمتري دارد. اين روش از دست رفتن مواد مغذي نسبت به روش Indore كمتر است. اما نمي تواند بيماري‌ها را از بين ببرد و احتياج به زمان بيشتري براي بلوغ دارد.
در نواحي خشك روش گودال بنگور بسيار مناسب تر است. بيش از نيمي از توده در بالاي سطح زمين قرار دارد. براي جلوگيري از خشك شدن بهتر است گودال زير سقف باشد.

روش ايندور(Indore) : در اين روش توده روزي 2 بار كمپوست زير و رو مي گردد. اين روش احتياج به كارگر زيادي دارد و آب بيشتري نسبت به روش بنگور نياز دارد. اما زمان توليد آن كوتاهتر است. تبديل سريع مواد كمپوستي ناشي از دماي بالا در طول دوره گرمايي است كه ممكنست به از دست رفتن نيتروژن و كربن منتهي شود.

/ 0 نظر / 23 بازدید