نگاهي به تفاوتهاي مهندسي ژنتيك و اصلاح نژاد

صنعت بيوتكنولوژي ادعا ميكند كه مهندسي ژنتيك نوعي  اصلاح نژاد است. ولي به طور قطع اين اين روشها تفاوتهاي اساسي با يكديگر دارند.
روشهاي اصلاح معمولي مانند گرده افشاني  و يا انتخاب پايه اصلي مكانيسم هاي توليد مثلي است. در اين روشهاي سنتي فقط از يك نوع گياه يا حيوان استفاده ميكنند.
در مهندسي ژنتيك با استفاده از مواد وراثتي گياهان و حيوانات ديگر و ورود آنها به عنوان يك ژن غريبه استفاده مي كنند.با استفاده از روشهاي مهندسي ژنتيك ژن هايي از يك گياه، حيوان و يا ميكروارگانيسم هاي ديگر به ديگر گياهان يا حيوانات انتقال مي يابد. در حالي كه با استفاده از اصلاح نژاد سنتي هرگز نخواهيم تنوانست ژن يك ماهي را به گوجه فرنگي انتقال دهيم اما مهندسي ژنتيك اين كار را انجام ميدهد.
طرفداران بيوتكنولوژي مي‌گويند كه روشهاي مهندسي ژنتيك دقيق و سالم است. اما وقتي كه يك ماده ژنتيكي به داخل گياه يا حيوان منتقل مي‌شود هرگز مطمئن نيستيم كه چه اتفاقي خواهد افتاد و هنوز اطلاعات كمي در مورد عكس العمل ژنها وجود دارد.
امروزه گياهاني را از طريق مهندسي ژنتيك توليد كرده اند كه به علف كشها مقاوم هستند و به همين دليل بدون هيچ مشكلي ميتوان از انواع علف كشها در مزرعه تحت كشت اين محصولات استفاده كرد. كه با افزايش مصرف علف كشها باعث آلودگي آب و خاك مي‌شويم. همچنين اين گياهان ممكن است با علفهاي هرز تلقيح شده و باعث ايجاد علفهاي هرز مقاوم به علف كش شوند و در آينده مشكلات زيادي را براي توليد بوجود بياورند.
در مورد گياهاني كه با انتقال ژن مقاوم به آفات شده اند نيز بايد گفت كه اگر تعدادي از حشرات به اين گياهان مقاوم شوند و توسعه يابند باعث خسارات زيادي در آينده به بخش كشاورزي خواهند شد.
بطور ايده آل اگر اين سموم فقط در بخشهايي از گياه مانند ريشه و يا ساقه تجمع مي يافتند قابل تحمل بود ولي متاسفانه اين سموم به تمام اندامهاي گياه انتقال مي يابند و مي تواند براي انسان و حيوان نيز مسموميت و حساسيت ايجاد كنند.
تا كنون هيچ دستور العملي براي جداسازي و برچسب زني اين محصولات تدوين نشده است و اين محصولات را با محصولات معمولي به فروش مي رسانند.
به نظر مي‌رسد يكي از مظاهر اصلي دستكاري در طبيعت و تنوع زيستي همين محصولات تراريخته ژنتيكي است كه معلوم نيست چه عواقب ناگواري را براي بشريت به همراه خواهد داشت.

/ 0 نظر / 21 بازدید