اهميت مواد ارگانيك خاك ‌در كشاورزي ارگانيك

محتويات مواد ارگانيك خاك يكي از مهم‌ترين فاكتورهاي باروري خاك است. مواد ارگانيك خاك داراي عملكردهاي زيادي هستند كه براي موفقيت كشاورزان اهميت دارد. درك عملكردهاي متفاوت مواد ارگانيك مي تواند با تصميم گيريهاي صحيح در رابطه با مديريت خاك تاثير بگذارد.

شكل گيري مواد ارگانيك خاك

گياهان  از آب ، هوا و مواد غذايي بوجود مي آيند. هنگامي كه مواد گياهي با كمك حيوانات تجزيه مي گردند ارگانيسم ها و ميكروب‌هاي خاك و همچنين تركيبات آن مانند مواد غذايي و گاز مجددً آزاد مي شوند.

و گياهان جديد براي رشد خود از آنها استفاده مي كنند. در فرايند تجزيه بخشي از مواد تجزيه شده به مواد حقيقي تجزيه مي گردد. اين تركيبات نيمه تجزيه شده با يكديگر تركيب شده و در نتيجه باعث ايجاد مواد ارگانيك سياه مايل به قهوه اي يا سياه مي گردند. بخش ديگري از مواد ارگانيك شامل ساختارهاي برگي،  فيبرها  و چوب كه هنوز هم قابل رويت هستند كه اغلب بدون شكل بوده و با خاك مخلوط مي گردند.

در تجزيه مواد گياهي، ارگانيسم هاي بزرگ و كوچك موجود در سطح خاك يا درون خاك مهم‌ترين نقش را دارا هستند. كه با بريدن ، جويدن ، خوردن و مخلوط كردن مواد ارگانيك در خاك مواد غذايي را براي ميكروارگانيسم هاي ديگر تامين مي كنند.تمام مواد گياهي و يا حيواني با سرعت يكساني تجزيه نخواهند شد.

درصد بيشتر مواد غذايي،‌ موادي هستند كه سريعتر و كامل تر توسط ارگانيسم ها  و ميكروبهاي خاك خورده خواهندشد. موادي مانند برگ‌هاي تازه جوان و كود حيواني سريعاً پوسيده مي شوند.مواد سخت تر و همچنين موادي كه از نظر محتويات ، مواد غذايي كمتري دارند مدت زمان طولاني تري را براي تجزيه نياز دارند. گياهان مسن و موادي كه از فيبر و چوب زيادي تشكيل شده اند تجزيه آنها در مدت زمان طولاني تري اتفاق خواهد افتاد.

سرعت تجزيه به رطوبت و دماي خاك بستگي دارد. موجودات خاكزي در شرايط گرم و مرطوب خاك بسيار فعالند و در نتيجه تجزيه مواد ارگانيك بسيار سريع انجام مي پذيرد.

هنگامي كه تجزيه بصورت كامل و سريع انجام مي گيرد مواد غذايي بيشتري آزاد مي شوند اما هوموس كمتري ساخته مي شود. تجزيه آرام مواد با توجه به اينكه مواد سخت باشند يا اينكه تجزيه در آب و هواي سرد انجام گيرد باعث ايجاد هوموس بيشتري در خاك مي گردد.

تجزيه مواد ارگانيك را مي توان با تهيه كمپوست تسريع كرد.

چرا مواد ارگانيك اين قدر اهميت دارند؟مواد ارگانيك خاك به نرمي بافت خاك با ايجاد خلل و فرج كمك مي كند.كه اين امر منجر به تهويه بهتر خاك ، نفوذ بيشتر آب باران و بارندگي و همچنين نفوذ بهتر ريشه گياهان مي شود.قسمت قابل مشاهده مواد ارگانيك مانند اسفنج هاي ريزي عمل كرده كه باعث ذخيره آب تا 5 برابر وزن خود مي گردند. بنابراين در شرايط خشكي آب بيشتري براي گياهان در دسترس است. كه انجام اين پديده در خاكهاي شني براي مدت زمان طولاني بسيار مهم است.قسمت‌هاي غير قابل مشاهده مواد ارگانيك مانند چسب عمل كرده و باعث چسباندن بخش هاي نرم خاك به يكديگر مي شود و در نتيجه باعث شكل گيري بخش‌هاي مستحكم مي گردد. كه اين امر به بهبود بافت خاك مخصوصاً‌در خاك‌هاي رسي يا شني كمك مي كند.

يكي ديگر از اثرات مفيد ميكروارگانيسم ها و ساير ارگانيسم هاي خاك مثل كرم خاكي تغذيه از مواد ارگانيك و تجزيه آنهاست. كه اين ارگانيسم ها به رطوبت كافي و تهويه مناسب خاك احتياج دارند كه مواد ارگانيك خاك براي زندگي اين موجودات محيط مناسبي را فراهم مي آورد.

مواد ارگانيك داراي ظرفيت بالايي براي حفظ مواد غذايي خاك و همچنين باعث آزاد سازي آنها بطور پيوسته مي شوند. بنابراين ظرفيت خاك را براي ذخيره مواد غذايي افزايش داده و گياهان را از مواد غذايي بي نياز مي كنند و از دست رفتن مواد غذايي را كاهش مي دهند. اين امر بويژه در خاكهاي شني كه در حالت طبيعي مواد غذايي كمتري را در خود نگه مي دارند خيلي مهم است.مواد ارگانيك از تبديل خاك به خاكهاي خيلي اسيدي جلوگيري مي كنند.

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید