عدم تحرك نيتروژن


هنگامي كه مواد ارگانيك در خاك بكار برده شوند ميكروب هاي تجزيه كننده بسرعت تكثير مي يابند. ميكروب‌ها براي رشد خود احتياج به مواد غذايي نظير نيتروژن دارند. همانطور كه گياهان به آن احتياج دارند. اگر مواد بكار برده شده حاوي  ميزان نيتروژن كافي نباشد. (بعنوان مثال داراي نسبت بالاي كربن به نيتروژن C/N  باشند( ميكروارگانيسم ها نيتروژن مورد نياز خود را از خاك مي گيرند اين فرايند را عدم تحرك نيتروژن مي گويند. در طول اين مدت ميكروب ها با گياهان براي دريافت نيتروژن رقابت مي كنند و ممكنست گياهان دچار كمبود مواد غذايي شوند. مواد گياهي خشبي قديمي بايد حداكثر دو ماه قبل از كشت يا بذرپاشي محصول اصلي در خاك بكار برده شوند.
عدم تحرك نيتروژن مي تواند در هنگام كاربرد موادي مانند كاه يا پوشش دانه ها (سبوس)،  موادي كه حاوي چوب هستند. (براي مثال شاخه هاي درخت، خاك اره) و همچنين كمپوست هاي نيمه فاسد اتفاق بيفتد.
چگونه مي توان عدم تحرك نيتروژن را درك كرد؟
هندي ها به برنج بسيار علاقه مند هستند و آنها هر روز ميزان زيادي برنج مي خورند اگر چه آنها برنج را بدون استفاده از ادويه كاري يا ترشي انبه مصرف نمي كنند. اگر به سهولت برنج پخته شود آنها هر كاري انجام مي دهند تا مقداري كاري يا ترشي انبه پيدا كنند . متشابهاً ميكروب هاي خاك بسيار به منابع غني از كربن مانند كاه، ساقه ها يا سبوس علاقه مند هستند اما آنها ميزان خاصي از نيتروژن را استفاده مي كنند. اگر منابع غني از كربن موجود باشد ميكروب ها براي دست يابي به نيتروژن هر كاري  انجام مي دهند. در اين مورد، ميكروب ها خيلي بهتر از ريشه گياهان عمل مي كنند در نتيجه گياهان گرسنه خواهند ماند فقط زماني كه ميكروب از منابع اشباع شده و يا مرده نيتروژن تجمع يافته دوباره براي گياهان قابل دسترس خواهد شد. اگر چه اين داستان ارزش علمي ندارد اما به درك اهميت اين موضوع پيچيده كمك مي كند.
كاربرد مالچ
در صورت امكان مالچ بايد قبل يا در طي فصول باراني مورد استفاده قرار گيرد زيرا خاك در آن زمان بسيار آسيب پذير است. اگر  لايه هاي مالچ خيلي ضخيم نباشد دانه ها و نشاءها بطور مستقيم مي توانند بين مواد مالچ پاشيده و يا كاشته شوند. در كرت هاي سبزيجات بهترين زمان استفاده از مالچ زماني است كه گياهان جوان قدري سفت تر شوند زيرا ممكنست بوسيله توليدات تجزيه شده از مواد مالچ تازه صدمه ببينند.
اگر مالچ پاشي همزمان با بذرافشاني يا نشاكاري صورت گيرد لايه هاي مالچ نبايد آن قدر ضخيم باشد كه جوانه ها قادر به نفوذ در آن نباشند. مالچ مي تواند در محصولات كشت شده بكار رود و بهترين زمان كاربرد آن بعد از كندن خاك است كه مي تواند بين رديف ها يا مستقيماً در پاي گياهان تكي (براي مثال در محصولات درختي)يا در سطح مزرعه پخش گردد.
مالچ پاشي با سيستم فوكوكا در مزارع برنج
بنيانگذاران كشاورزي ارگانيك ژاپني فوكوكا سيستمي را براي پرورش برنج با استفاده از مالچ پاشي توسعه دادند. بذر شبدر سفيد يك ماه قبل از برداشت برنج ميان كرت ها پاشيده مي شود يك ماه بعد از آن گياهان زمستانه چاودار جوانه مي زنند. بعد از برداشت برنج، كاه برنج دوباره بعنوان لايه مالچ به مزرعه بازگردانده مي شود. هم چاودار و هم شبدر سفيد بهاره تا زمان برداشت چاودار بعنوان مالچ باقي مي مانند. اگر كاه ها به آرامي تجزيه مي شوند بايد كود مرغي روي مالچ ريخته شود. اين سيستم به شخم احتياج نداشته  اما عملكرد قابل قبولي دارد.

/ 0 نظر / 3 بازدید