نقدي به مطلب "خبري خوش از تاثير فناوري بر محيط زيست" در وبلاگ مهار بيابان زايي

با خواندن اين خبر هم بايد خوشحال شد كه مصرف آفت كشهاي شيميايي كم شده و هم بايد ناراحت شد كه جور ديگري از آفت كشهاي بيوتكنولوژيكي شيوع پيدا كرده كه حكايت از چاله در آمدن و به چاه افتادنه.
پس زياد هم نبايد خوشحال بود چون هنگامي كه سموم شيميايي جهت مبارزه با آفات را كشف كردند نيز بسياري از مردم خوشحال شدند ولي سالها بعد مشكلات ناشي از استفاده اين سموم هم گريبان مردم را گرفت و هنوز هم گرفته است و هم گريبان محيط زيست و حيات وحش را. سموم بيوتكنولوژيكي هم مانند سموم شيميايي است ابتدا اثر گذاري خوبي دارد ولي بعد از گذشت چندين سال مشخص مي‌شود كه اين سموم هم چون با احترام به محيط زيست ساخته نشده اند دوباره باعث ايجاد مشكلات زيادي براي جهان خواهد شد. همين طور كه الان نيز شواهدي در مورد ناكارآمد بودن اين سموم بدست آمده است.
اگرچه بيوتكنولوژى نوين به عنوان يكى از راه هاى توليد محصولاتى كه استفاده هاى زيادى در پزشكى، كشاورزى و صنعتى دارند، مورد قبول واقع شده است ولى در نظر گرفتن جنبه هاى ايمنى موجودات تغيير ژنتيكى يافته و محصولات حاصل از آنها نيز بايد قبل از استفاده دقيقاً مورد بررسى قرار گيرد و اهميت انجام آن بر كسى پوشيده نيست. موجودات زنده تغيير ژنتيكى يافته موجودات زنده هستند و بنابراين برخلاف مواد شيميايى به هيچ عنوان قابل رقيق شدن نيستند و قابليت پخش شدن به محيط هاى جديد و تكثير را دارند. فعاليت هاى آنها كه شامل توليد محصولات متابوليكى فعال هستند، وجود دارد. وقتى اين موضوع در محيط زيست تثبيت شود قابل برگشت نيست.
براي مثال در مورد آفت كشBt  مشخص شده است كه اسپور هاى زنده Bt مى توانند تا يك سال پس از استفاده در محيط باقى بمانند. همچنين مقاومت آفات به Bt مشاهده شده و مهندسى ژنتيك گسترش مقاومت را شدت و سرعت خواهد بخشيد كاربرد ميزان زياد Bt، اثرات اكولوژيكى زيادى مى تواند در پى داشته باشد. Bt مى تواند موجب كاهش سريع جمعيت انواع كاترپيلارها و حشرات هدف شود. بدين ترتيب جمعيت حشرات ديگر مانند پروانه هاى مونارچ (Monarch) و پرندگانى كه از آنها تغذيه مى كنند و بالطبع پستانداران ديگر تحت تاثير قرار خواهد گرفت. به همين دليل اثرات محيطى و بهداشتى محصول بايد قبل از استفاده دقيقاً مورد بررسى و مطالعه قرار گيرد. ضمناً بايد در نظر داشت كه مطالعه اثرات محيطى بايد در همان كشور و ناحيه مورد استفاده صورت بگيرد. براى مثال اگرچه اداره حفاظت از محيط زيست آمريكا براى تصويب و به ثبت رساندن ذرت Bt ۲۰سال آزمايشات مختلف محيطى و بهداشتى را انجام داده است، اما وقتى اين محصول وارد كشور ديگرى مى شود، با توجه به شرايط جغرافيايى ناحيه مورد استفاده، لازم است آزمايشات دوباره انجام گيرد و استفاده از آن در كمترين ميزان و در شرايط ضرورى باشد. همچنين روش هاى مختلف مديريت و پايش اين محصولات بايد مورد نظر قرار گرفته و به كار گرفته شود.
در پروتكل ايمنى زيستى كارتاهنا نيز تاكيد زيادى بر انجام ارزيابى و مديريت مخاطرات احتمالى شده است. دو ماده اين پروتكل يعنى مواد ۱۵ و ،۱۶ مربوط به ارزيابى و مديريت مخاطرات هستند. در ماده ۱۵ اصول انجام ارزيابى مخاطرات آورده شده است. اين ماده بيان مى دارد كه ارزيابى مخاطرات بايد براساس آخرين اطلاعات علمى موثق به منظور تشخيص و بررسى اثرات احتمالى زيان آور موجودات زنده تغيير ژنتيكى يافته بر تنوع زيستى، با در نظر گرفتن سلامتى بشر انجام شود. در ارزيابى مخاطرات لازم است كه خواص ارگانيسم و محيطى كه ارگانسيم به آن ارائه مى شود، مورد توجه قرار گيرد. همچنين اثرات احتمالى حاصل از بقاى بيش از حد يك ارگانيسم يا صفت ژنتيكى تغيير يافته در محيط نيز بايد ارزيابى شود.
ماده ۱۶ پروتكل ايمنى زيستى كارتاهنا درباره مديريت مخاطرات بيان مى دارد كه تمام كشور هاى عضو بايد سيستم لازم و مناسب براى نظارت، مديريت و كنترل خطرات احتمالى مشخص شده در نتيجه ارزيابى مخاطرات را ايجاد كنند.
در هر صورت در كشاورزي ارگانيك استفاده از مواد و محصولات تراريخته ممنوع است و تاكيد آن بر استفاده دوستانه از محيط زيست براي محيط زيست است. و مخصوصا روي كاهش نهادها و استفاده از موجوديهاي  اكوسيستم مزرعه براي توليدات كشاورزي تاكيد دارد.


منابع: روزنامه شرق

وبلاگ مهار بیابان زایی

/ 0 نظر / 13 بازدید