چگونه از كود سبز استفاده كنيم

 كاشت كود سبز
اگر كاشت همراه با تناوب كشت باشد، زمان بذرپاشي هنگامي بايد انتخاب شود كه كود سبز را بتوان برداشت كرد و آن را با خاك مخلوط كرد قبل از اينكه محصول بعدي را بخواهيم بكاريم.
كود سبز احتياج به آب براي جوانه زني و رشد دارد همچنين تراكم ايده ال بذر بايد در شرايط متفاوت آزمايش گردد و آن بسته به گونه انتخاتي دارد.
بطور كلي اضافه كردن كود مكمل لازم نيست . اگر لگوم ها را در مزرعه براي اولين با كشت مي كنيد تلقيح بذرها با گونه هاي خاص ريزوبيوم ها براي مناسب كردن تثبيت ازت لگوم ها ضروري است .
اگر مزرعه را مي خواهيد با گياه اصلي بكاريد. كود سبز نيز بايد همراه با گياه اصلي كاشته شود . اگر رشد كود سبز بيشتر از گياه اصلي باشد و با گياه اصلي رقابت كند بهتر است كود سبز را كمي ديرتر از گياه اصلي بكاريد. كشت ديرتر كود سبز ممكن است با عمليات مبارزه با علف هاي هرز همزمان گردد.

كاربرد كود سبز در خاك
- زمان: زمان بين كندن كود سبز و كاشت گياه اصلي نبايد از 2 تا 3 هفته بيشتر باشد. جهت جلوگيري از دست رفتن مواد مغذي در نتيجه تجزيه كود سبز.
- خرد كردن : استفاده از كود سبز هنگامي كه تازه و شاداب است بسيار راحت است اگر كود سبز بلند بود و شامل بخش‌ هاي سفت و سخت بود بهتر است آنها را براي تجزيه بهتر به قطعات خردتر تبديل كنيد.
- گياهان قديمي زمان بيشتري براي تجزيه نياز دارند. بهترين زمان برداشت كود سبز قبل از گلدهي آنهاست.
- عمق مخلوط كردن: كود سبز را نبايد بطور عميق با خاك مخلوط كرد. و بايد آن را در سطح خاك پخش كرد.(در خاك‌ هاي سنگين فقط 5 تا 15 cm د رخاكهاي سبك 10 تا20 cm ) در آب و هواي گرم و مرطوب مواد مي توانند خاك را بعنوان مالچ مورد استفاده قرار گيرند.

چگونه مي توان گونه هاي مناسب را انتخاب كرد؟
انواع مختلفي از گياهان وجود دارند. بطور مخصوص از لگوم ها  مي توان بعنوان كود سبز استفاده كرد. بسيار مهم است كه گونه هاي مناسب را انتخاب كنيم. مهمترين علت آن قابليت تطبيق پذيري با شرايط منطقه است. بطور ويژه اي باران و خاك ، با تناوب كشت متناوب باشدو خطر انتقال بيماري‌ها و آفات را نداشته باشد

/ 0 نظر / 45 بازدید