كاهش عمليات خاك ورزي در كشاورزي ارگانيك

هر گونه فعاليتي براي شخم خاك اثرات كم و بيش مخربي بر روي بافت خاك دارند. در مناطق گرم شخم هاي رايج باعث افزايش تجزيه پذيري مواد ارگانيك شده كه اين امر منجر به كاهش مواد غذايي در خاك مي گردد. مخلوط كردن لايه هاي مختلف خاك به شدت باعث صدمه ميكروارگانيسم هاي خاك مي گردد.خاك بعد از شخم داراي منافذ زيادي است كه اگر خاك بدون پوشش باشد و يا تحت تاثير بارندگي‌هاي سنگين قرار بگيرد فرسايش مي يابد.سيستم هاي بدون شخم كمك خواهد كرد كه يك بافت طبيعي خاك همراه با خاك سطحي نرم غني از مواد ارگانيك و ازگانيسم ها ساخته شود.  در سيستم بدون شخم از دست دادن مواد غذايي كاهش مي يابد همچنين تجزيه ناگهاني مواد ارگانيك صورت نمي گيرد. و مواد غذايي توسط شبكه گسترده ريشه گياهان دريافت مي گردد. فرسايش خاك زماني كه پوشش گياهي روي خاك موجود باشد يا مواد ارگانيك كافي وارد خاك كنيم مشكلي بوجود نخواهد آورد كه در نهايت باعث صرفه جويي در هزينه كشاورزان مي شود. بنابراين هركشاورز بايد عمليات شخمي را كه براي آن شرايط مناسب تر اس ارزيابي كند.بطور كلي شخم نزدن تعدادي از محصولات مثل گياهان چند ساله به منظور كاهش اثرات منفي شخم قابل كاربرد است. بايد به اين نكته توجه داشت كه هميشه بايد فوايد شخم بيشتر از مضرات آن باشد.و كشاورزان ارگانيك بايد هدفشان را كاهش يك سري دخالت‌هاي بيجا و همچنين حفظ كيفيت طبيعي خاك قرار دهند.

تراكم خاك:

 اگر خاك‌ها در حالت مرطوب شخم زده شوند يا اينكه از ماشين‌هاي سنگين استفاده شود خطر فشردگي خاك وجود خواهد داشت. كه منجر به توقف رشد ريشه مي گردد و همچنين كاهش تهويه مناسب در حالت غرقابي مي شود.

مشكلات تراكم خاك از كجا منشا مي گيرد؟

كشاورزان بايد از ديدگاه‌هاي زير آگاه باشند:

خطر تراكم خاك در شرايطي كه خاك مرطوب بوده بسيار بالاست.

از راندن ماشين آلات در زمين بعد از بارندگي خودداري كرده.

شخم زدن خاك مرطوب مي تواند باعث لكه دار و آلوده شدن خيش گردد.

خاك‌هاي غني شني نسبت به خاك‌هاي غني رسي تمايل كمتري به متراكم شدن دارند.

وجود مواد ارگانيك زياد در خاك خطر متراكم شدن خاك را كاهش مي دهد.

تبديل خاك متراكم شده به خاك با بافت خوب بسيار مشكل است.

شخم عميق در شرايط خشك و كشت گياهاني با ريشه عميق باعث بهبود خاك‌هاي متراكم خواهد شد.

/ 0 نظر / 8 بازدید