چگونه مي توان ميزان مواد ارگانيك را در خاك افزايش داد؟

مواد ارگانيك خاك بطور وسيعي در فرايند تجزيه قرار مي گيرند به منظور حفظ و يا افزايش مواد ارگانيك خاك، اين مواد را بايد به خاك اضافه كرد . سرعت تجزيه به شرايط اقليمي ، چگونگي مواد سبزنسبت كربن به نيتروژن(C/N ) بستگي دارد.(مواد ارگانيك در شرايط گرم و مرطوب نسبت به شرايط خشك خيلي سريعتر تجزيه مي گردند)

فعاليت‌هايي كه باعث افزايش مواد ارگانيك خاك مي گردند:

گذاشتن بقاياي محصولات بر روي زمين بجاي سوزاندن يا جمع آوري آنها. زيرا  آنها منابع اصلي بيوماس هستند.

استفاده از كمپوست : و اين امر بعنوان بخشي از مواد ارگانيك در كمپوست خيلي موثر خواهد بود. چون نسبت به مواد گياهي تازه مدت زمان طولاني تري را در خاك باقي خواهند ماند.

استفاده از كودهاي ارگانيك : كه حاوي مواد ارگانيك هستند و به افزايش مواد ارگانيك خاك كمك خواهند كرد. اين مواد در هر زماني مي توانند تجزيه را سرعت بخشند كه اين امر توليد مواد غني از نيتروژن و همچنين تحريك ارگانيسم هاي خاك را بدنبال خواهد داشت.

مالچ پاشي با مواد گياهي يا ضايعات كشاورزي: ‌مخصوصاً كاربرد مواد سخت (كه از نظر چوب و فيبرغني هستند) كه باعث افزايش محتويات مواد ارگانيك مي گردد. همچنين براي مدت زمان طولاني تري در خاك خواهند ماند و از فرسايش خاك نيز جلوگيري خواهند كرد.

استفاده از كود سبز يا پوشش گياهي:  كود سبز در خود مزرعه رشد كرده و باعث توليد بيوماس از برگ‌ها و ريشه ها مي گردد. اگر اين مواد را درجاي ديگري بكاريم فقط از برگ آنها مي توان بعنوان كود سبز استفاده كرد و گياهان جوان‌تر سريع‌تر تجزيه خواهند شد . اين مواد باعث آزادسازي سريع‌تر مواد غذايي و افزودن مواد ارگانيك كمتري به خاك خواهد شد.

تناوب مناسب محصولات: شامل محصولاتي مي شوند كه با تناوب كشت باعث توليد مواد ارگانيك در خاك مي گردد و مخصوصاً گياهان چند ساله و محصولاتي با سيستم ريشه اي متراكم خيلي مفيد هستند.

كاهش شخم زني خاك: هر بار شخم زدن، باعث افزايش سرعت تجزيه مواد ارگانيك مي گردد و اين امر باعث تهويه خاك و تحريك ميكروارگانيسم هاي خاك مي گردد.

جلوگيري از فرسايش خاك: تمام روش‌هاي بالا اگر جزء به جزء در خاك انجام گيرد باعث جلوگيري از فرسايش خاك خواهدشد.

اگر تمام قسمت‌هاي خاك شامل هوموس باشند باروري خاك بيشتر خواهد شد.

عمدتاً‌ ميزان مواد ارگانيك خاك به ميزان بيوماس اضافه شده به شكل ضايعات گياهي محصولات، گياهان پوششي و علف هاي هرز در صورت امكان و همچنين كود حيواني تعيين مي گردد. به نظر مي رسد كيفيت بيوماس از كميت آن بااهميت‌تر باشد كه در نهايت به افزايش سطوح مواد ارگانيك خاك منجر مي شود.

مواد ارگانيك سبز، كه به راحتي توسط ارگانيسم هاي خاك تجزيه مي شوند باعث تشويق ارگانيسم ها به افزايش جمعيت خود مي شود كه در نهايت دسترسي به مواد غذايي خاك را براي گياهان افزايش مي د هد و همچنين باعث تجمع مواد ارگانيك با ثبات مي گردد. 

زمان كوتاه مواد قابل تجزيه

كشاورزي ارگانيك قسمت كوچكي از مواد ارگانيك است كه نمي توان اطلاعات كافي از اين داده هاي باارزش بدست آورد. توليد بيوماس كه در خاك مورد استفاده قرار مي گيرد بعضي اوقات با محصولات توليدي كه بعنوان غذا يا براي فروش استفاده مي شوند،  رقابت مي كنند. بنابراين يافتن راهي براي تلفيق اين دو موضوع يعني بيوماس و محصولات خيلي مهم است. استفاده ازمحصولات پوششي يا كود سبز ، تناوب محصولات با كود سبز در فصل آيش يا رشد بوته ها در جاهاي غير توليدي مي توانند گزينه هاي مناسبي باشند و اين امر در بازيافت محصولات و مراحل بازيافت خيلي مهم است.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید