آفت كشها باعث توقف توليد نيتروژن در گياهان تثبيت كننده نيتروژن مي‌گردند.

تحقيقات جديدي  توسط گروهي از دانشمندان نشان مي‌دهد كه استفاده از آفت كشهاي شيميايي و نفوذ اين مواد به خاك و آبهاي سطحي باعث از بين رفتن تثبيت كننده هاي طبيعي نيتروژن و باكتريهاي مفيد خاك مي گردد.
از بين رفتن باكتريهاي تثبيت كننده نيتروژن باعث كاهش باروري خاك  در نهايت كاهش عملكرد مي‌گردد.
در گزارشي كه اخيرا در آكادمي ملي علوم آمريكا منتشر شده آمده است كه مواد شيميايي باعث قطع ارتباط بين گيرنده هاي خاص در ريزوبياي باكتري كه در ريشه رشد مي كند مي‌گردد.
كشت گياهان لگومينه مانند يونجه و سويا باعث جايگزيني طبيعي نيتروژن در خاك مي گردد كه سودمنديهاي بسياري براي خاك دارد. گياهان لگومينه با گرفتن نيتروژن هوا و تبديل آن به نيتروژن تثبيت شده در خاك باعث باروري خاك مي‌گردد. و مواد سمي و شيميايي باعث قطع ارتباط ريزوبيوم و ريشه مي گردد.
آقاي فاكس دانشجوي دوره دكتري دانشگاه اورگون يكي از محققان اين پروژه  ميگويد كه مواد شيميايي باعث قطع ارتباط باكتريهاي تثبيت كننده و گياهان ميزبان مي‌گردد و در نهايت همزيستي بين ريشه و باكتري كاهش مي يابد.
او مي‌گويد استفاده از كودهاي شيميايي نيتروژني باعث كاهش تثبيت نيتروژن به طور طبيعي مي‌گردد. و براي كشت بعدي نياز به نيتروژن مصنوعي افزايش مي يابد.
با استفاده بي رويه از مواد شيميايي مانند كودهاي فسفر و نيتروژن و آفت كشها ارتباط بين ريشه و باكتريها قطع شده  و در نهايت باكتريهاي تثبيت كننده نيتروژن از بين خواهند رفت.

منبع: www.sciencedaily.com

/ 0 نظر / 15 بازدید