توليد كنندگان شير ارگانيك به مخالفان استفاده از يونجه تراريخته پيوستند

توليد كنندگان شير ارگانيك به مخالفان استفاده از يونجه تراريخته((Roundup Ready توليدي شركت مونسانتو پيوستند. بيش از هزار نفر از توليد كنندگان شير ارگانيك در آمريكا به تظاهرات بر عليه استفاده از يونجه تراريخته پرداختند. آنها مي‌گفنتند اگر يونجه ارگانيك كافي در آمريكا توليد نگردد صنعت توليد شير ارگانيك تعطيل خواهد شد. يونجه گياهي چند ساله است كه گرده افشاني وسيعي را انجام ميدهد. به همين دليل با كشت يونجه هاي تراريخته سريعا يونجه هاي ارگانيك و معمولي آلوده مي‌گردند. و از تلقيح يونجه هاي معمولي و تراريخته نمي توان جلوگيري كرد. به همين دليل كشاورزان با شكايت به دادگاه فدرال آمريكا خواستار توقف كشت يونجه تراريخته  شدند. قاضي دادگاه نيز راي را به نفع كشاورزان توليد كننده محصولات ارگانيك صادر كرده و دستور توقف كشت يونجه تراريخته را صادر نمود.

يونجه در آمريكا سومين محصول زراعي از نظر ميزان توليد است. يونجه تراريخته كه مقاوم به علف كش رانداپ(گلايفوزيت) است همچنين باعث افزايش مصرف علف كشها و در نهايت مقاومت علفهاي هرز را به دنبال خواهد داشت.

از يونجه در غذاي گوسفند، گاو، مرغ و در مواردي در دسرهاي انساني نيز استفاده مي‌گردد.در حال حاضر ميزان توليد يونجه ارگانيك در آمريكا سالانه 450000 تن است و اگر با يونجه هاي تراريخته مخلوط گردد ديگر نمي‌توان شير ارگانيك توليد كرد زيرا استفاده از محصولات تراريخته در كشاورزي ارگانيك ممنوع است.

منبع: WWW.NUTRAINGRIDIENT.COM

 

/ 0 نظر / 15 بازدید