دشمنان طبیعی آفات و استفاده از آنهادر كشاورزي ارگانيك

انواع مختلفی میکروارگانیسم ها در خاک وجود دارند اما همه آنها آفت نیستند . در حقیقت تعداد زیادی از حشرات می توانند عملکرد مفیدی در اکوسیستم محصولات داشته باشند. بقیه آنها ممکنست بازدیدکننده های محصولات باشند که از خاک گذشته و در گیاهان یا خاک باقی می مانند. همچنین ممکنست بعضی از آنها بی اثر باشند و نه از گیاه تغذیه کنند و نه به عنوان دشمنان طبیعی تاثیری بر جمعیت آفات داشته باشد.
بهر حال حشراتی که از محصولات تغذیه می کنند الزاماً آفت نمی باشند و ممکنست جمعیت آنها آنقدر زیاد نباشد که به محصولات خسارت وارد کنند. زیرا گیاهان بدون کاهش محصولات قادر به جبران صدمات وارده بخود هستند. بعلاوه حشرات را می توان بعنوان غذا یا میزبانی برای دشمنان طبیعی به شمار آورد.
دشمنان طبیعی دوستان کشاورزان هستند زیرا آنها برای کنترل آفات وبیماری‌های محصولات به کشاورزان کمک خواهند کرد. دشمنان طبیعی اثری بر گیاهان و انسانها ندارند.
دشمنان طبیعی به 4 گروه تقسیم می شوند:
1- شکارگرها یا پرداتور( تغذیه کننده ارگانیسم های آفت)
2- انگل ها یا پارازیتوئید ( انگل ارگانیسم های آفات)
3- بیمارگرها یا عوامل میکروبی( عامل بیماری در ازگانیسم های آفت)
4- نماتدها

/ 0 نظر / 55 بازدید