پویایی جمعیت آفات و شکارگرها در كشاورزي ارگانيك

حشرات ، کنه ها ، قارچها ، باکتری‌هاو ... تحت  شرایط محیطی رشد می کنند اگر شرایط مناسب باشد تراکم جمعیت رشد خواهد کرد و در صورتی که شرایط نامناسب باشد جمعیت آنها کاهش خواهد یافت. این روابط متقابل برای دینامیک آفات و شکارگرها بسیار مهم تلقی می شود.
هنگامی که آفات شرایط محیطی را برای رشد خود مناسب ببینند سریعاً به رشد خود ادامه می دهند.و بدنبال آن اگر شکارگر شرایط غذایی را کافی ببیند سریعاً جمعیت خود را افزایش خواهند داد. در ادامه جمعیت آفات بدلیل شکارشدن کاهش خواهد یافت. در نتیجه با کاهش جمعیت آفات ، منابع غذایی شکارگرها کم شده و جمعیت آنها نیز کاهش می یابد. دوباره با افزایش جمعیت آفات، جمعیت شکارگرها افزایش می یابد و این چرخه تکرار می شود. این یک اصل کلی در دینامیک جمعیت است و منابع غذایی یک فاکتور محدود کننده برای تراکم جمعیت شکارگرهاست.


مدیریت و توسعه دشمنان طبیعی آفات

جمعیت های فعال دشمنان طبیعی می توانند بطور موثری ارگانیسم های آفات و بیماری‌ها را کنترل کنند و همچنین از تولید دسته جمعی آنها جلوگیری بعمل می آورید بنابراین کشاورزان ارگانیک باید از دشمنان طبیعی حمایت کنند و اجازه حضور آنها را در محصولات خود بدهند و زمینه را برای تقویت آنها فراهم کنند. این فعالیت ها را با روشهای زیر می توان تقویت کرد:
به حداقل رساندن کاربرد آفت کشهای طبیعی ( آفت کشهای شیمیایی را نمی توان در کشاورزی ارگانیک به کار برد)
اجازه حضور به بعضی از حشرات داده شود. در مزرعه زندگی کنند تا بعنوان غذا یا میزبانی  برای دشمنان طبیعی  باشند.
ایجاد سیستم کشت مختلف( مانند کشت مخلوط)
استفاده از گیاهان میزبان برای فراهم آوردن غذا و پناهگاه برای دشمنان طبیعی (برای مثال گلها برای حشرات بالغ بسیار مفیدند)

/ 0 نظر / 22 بازدید