يك سوم زمين هاى جهان در معرض بيابانى شدن

تعداد كسانى كه در مناطق خشك زندگى مى كنند ۴ برابر شده است

يك سوم زمين هاى جهان در مناطق خشك واقع شده  و در معرض خطر تبديل بهبيابان هستند. به گزارش ايسنا، آمارهاى منتشره در آستانه كنفرانس جهانى «عليه گسترش بيابان ها» نشان مى دهد كه در ۱۰  سال گذشته تعداد كسانى كهدر مناطق خشك زندگى مى كنند چهار برابر شده و از ۵۰۰ ميليون به دو ميلياردنفر رسيده است. از روز سوم سپتامبر در مادريد كنفرانسى از كشورهاىامضاكننده كنوانسيون سازمان براى بيابان زدايى آغاز شد. در اين كنفرانس كه ۱۱ روز به طول مى انجامد، نمايندگان كشورهاى شركت كننده برنامه عمل براىچگونگى مبارزه با تهديد گسترش بيابانها را در۱۰ سال آينده بررسى مى كنند. اين كنفرانس كه در حدود ۲۰۰ كشور عضو كنوانسيون سازمان ملل براىبيابان زدايى در آن شركت دارند، در اسپانيا برگزار مى شود. اسپانيا خود بامشكل زمين هاى كويرى دست به گريبان است و كريستينا ناربونا ـ وزير محيطزيست اسپانيا ـ اميدوار است كه اين كنفرانس تحركى به مبارزه عليه گسترشبيابان ها بدهد. وى معتقد است: در ۱۰ سال گذشته ما در درجه اول براى ايجادنهادهاى اين كنوانسيون كار كرديم. اما اين كافى نيست كه يك كنوانسيونداشته باشيم و با ابزار محدود طرح هايى را حمايت كنيم. ما بايد با گسترشبيابان ها جدى تر مبارزه كنيم. اين موضوع آن گونه كه برخى ها تصور مى كنندفقط مشكل كشورهاى فقير نيست و دليل آنكه اين كنوانسيون به نسبت ديگركنوانسيون ها كمتر پيشرفته است، همين تصور است. وى تصريح كرد: يك سومزمين ها در دنيا زمين هاى مناطق خشك هستند و در معرض تهديد قرار دارند. بيش از همه آسيا، آفريقا و آمريكاى لاتين و همچنين اروپا در خطر هستند،بطور مثال در اسپانيا ۱۷ درصد زمين ها كم و بيش متروك و بيابانى اند وتعداد كسانى كه گسترش بيابان ها آنها را تهديد مى كند روبه افزايش است. گرگوآر د كالبرماتن ـ  مدير اجرايى اين كنفرانس ـ در مورد خطرى كه خاصهآفريقا را تهديد مى كند، چنين توضيح مى دهد: در ۱۰ سال گذشته تعداد كسانىكه در مناطق خشك زندگى مى كنند، چهار برابر شده و از ۵۰۰ ميليون به حدوددو ميليارد رسيده است. چنانچه در آفريقا وضع به همين منوال پيش رود تا سال ۲۰۲۵ سه چهارم مردم آنجا به ارسال كمك وابسته خواهند شد. او مى گويد: چنانچه ما اين مشكل را در نظر نگيريم، مشكل افزايش يافته، مردم به مهاجرترو آورده و بسوى اروپا مى آيند. وزير محيط زيست اسپانيا نيز به اين نكتهتوجه دارد كه هر هفته انسان ها از آفريقا با قايق هايى كه مناسب دريانيستند، خطر را به جان مى خرند تا از فلاكت در ميهن خود جان بدر ببرند. بهگزارش دويچه وله، گسترش بيابان ها بر اثر استفاده نادرست يا بى رويه اززمين و آب در مناطق خشك به وجود مى آيد. براى تغيير در اين روند به غير ازتوجه به عامل آب و هوايى بايد وضعيت اقتصادى و اجتماعى نيز مورد توجه قراگيرد و بايستى مردمى كه در اين مناطق زندگى مى كنند در طرح هاى مربوطهشركت كنند. از اين رو سازمان هاى غيردولتى نقش تعيين كننده دارند. وزيرمحيط زيست اسپانيا در اين رابطه گفت: بيش از ۸۰۰ سازمان غيردولتى در اينكنفرانس شركت دارند. آنها نظرات خود را بيان مى كنند و من تصور مى كنم كهدر دوهفته آينده شركت بسيار فعالى در روند كار خواهند داشت. وى تصريح كردكه بايد وضعيت مالى براى مبارزه با گسترش بيابان ها بهبود يابد و از منابعديگر سازمان ملل، بطور مثال از بودجه طرح هاى حفاظت از آب وهوا، استفادهشود. زيرا چنانچه كسى مانع كوير شدن زمين شود، بطور فعال در خدمت حفظ آب وهواست. با گسترش مناطق خشك، گاز كربنيك در اين مناطق جمع شده و چنانچهگياهان نيز نابود شوند، تغييرات آب و هوايى به وجود مى آيد كه به نوبه خودموجب حوادث غير عادى آب و هوايى مانند ريزش باران هاى سيل آسا مى شود كهخطر فرسايش زمين هاى در مخاطره را افزايش مى دهد و بدين ترتيب دور تسلسلباطلى بوجود مى آيد. در پايان كنفرانس مادريد چارچوب هاى برنامه مبارزه باگسترش بيابان ها در۱۰ سال آينده به تصويب خواهد رسيد.

منبع: ابرار اقتصادی

 

/ 0 نظر / 24 بازدید