در كشاورزي ارگانيك چگونه خاك را باروركنيم

مدتهاست كه عملكرد محصول معياري براي سنجش باروري خاك است اما هم چنان اطلاعات اندكي از خاك در دسترس است. خاك در اين مناطق فقط در حد متوسطي بوده كه گياه بتواند در آن رشد كند و در واقع بر اساس مواد غذايي مورد استفاده توسط گياه است. در مقايسه با اين روش ساده در كشاورزي رايج، باروري خاك در كشاورزي ارگانيك معاني بسيار متفاوتي دارد. بهبود و حفظ باروري خاك هدف اصلي كشاورزي ارگانيك است.

براي كشاورزان ارگانيك تغذيه محصول به معني تغذيه خاك است و فقط خاك‌هاي بارور مي توانند محصولات سالم توليد كنند و اين منبع درآمد مهمي براي بسياري از كشاورزان است . بنابراين براي كشاورزي ارگانيك بسيار مهم است كه ديدگاه درستي  نسبت به فاكتورهاي مختلفي كه بر باروري خاك اثر مي گذارند دست يابند. 

چگونه مي توان به يك خاك بارور دست يافت؟

چه عاملي بر باروري خاك تاثير مي گذارد؟

كشاورزان مي دانند كه باروري خاك بستگي به فاكتورهاي متعددي دارد. گياهان براي رشد خود به شرايط مناسب خاك براي رشد ريشه ، ذخيره مناسب آب و مواد غذايي قابل دسترس براي انتقال به ريشه احتياج دارند . اگر شرايط مناسب نباشد رشد گياهان متوقف خواهد شد. براي مثال شرايط غرقابي،  اسيديته،  تراكم يا كمبود مواد غذايي بطور گسترده اي عملكرد محصول را كاهش مي دهد.

عواملي كه بر حاصلخيزي خاك اثر مي گذارند 

     عمق خاك: ميزان فرورفتگي ريشه گياهان

 قابليت دسترسي به آب: نگهداري رطوبت براي تداوم ذخيره آب

زهكشي: اغلب گياهان نمي توانند شرايط غرقابي را تحمل كنند.

تهويه : براي رشد ريشه هاي سالم وفعاليت موجودات خاك لازمست.

PH (اسيديته) :‌ خاكها نبايد خيلي اسيدي يا خيلي قليايي باشند.

تركيب مواد معدني: كه روي ميزان مواد غذايي آزاد شده توسط هوازدگي، ظرفيت نگهداري مواد غذايي و ساختار خاك تاثير مي گذارد.

محتويات مواد ارگانيك: بر آزاد سازي مواد غذايي توسط تجزيه شدن، ظرفيت نگهداري مواد غذايي ، نگهداري آب و ساختار خاك و عمر خاك تاثير مي گذارد.

فعاليت ارگانيسم هاي خاك: براي قابليت در دسترس بودن مواد غذايي،  نگهداري آب،  ‌ساختار خوب خاك و تجزيه مواد ارگانيك و سلامت خاك بسيار مهم است.

   آلودگي : غلظت بالاي نمك ، حشره كش ها و مواد سنگين مي تواند از رشد گياهان جلوگيري كند.

گياهان مختلف نيازهاي متفاوتي دارند.

گياهان مختلف از نظر حاصلخيزي و رطوبت خاك داراي نيازهاي متفاوتي هستند . همه خاكها براي تمام محصولات مناسب نيستند . بنابراين هنگامي كه قصد توليد محصول در يك كرت مشخص داريد بايد به ميزان حاصلخيزي خاك و مواد موجود در آن اندازه گيري شود.

براي مثال درخت آناناس كه مي تواند در نواحي حاشيه اي خاكهاي شني رشد كند در حاليكه موز براي رشد خود به خاكهاي غني نياز دارد و خاكهاي مرطوب و سنگين براي كاكائو،  سيب زميني شيرين و برنج مناسب است اما براي رشد فلفل و.. . مناسب نيست

/ 0 نظر / 4 بازدید