به مناسبت حرکت جهانی وبلاگها برای محیط زیست

من هم برای سهیم شدن در این حرکت ارزشمند سعی میکنم چند سطری درباره دیدگاه کشاورزی ارگانیک و مزایای آن برای محیط زیست بنویسم.


    
فواید کشاورزی ارگانیک برای محیط زیست 
     
خیلی از تغییرات در محیط زیست در درازمدت اتفاق می افتد. در کشاورزیارگانیک چون به اکوسیستم احترام گذاشته می شود اثر مخربی برای محیط  زیستندارد. در مورد خاک نیز در کشاورزی ارگانیک از کمترین شخم ، کودهایبیولوژیکی ، تناوب کشت مناسب، گیاهان پوششی و ... استفاده می شود.
    
همچنین با بهبود جانوران مفيد خاک و تخمیر مواد آلی ، بافت خاک بهبوديافته و  باروری خاک افزایش می یابد. و میزان مواد مغذی بیشتری به خاکداده می شود. به همین دلیل فرسایش خاک کم گردیده و تنوع زیستی خاک افزایشیافته.
    
در بسیاری  از مناطق کشاورزی، آب به دلیل مصرف بی رویه کود و سمومآلوده گردیده است و به دلیل اینکه در کشاورزی ارگانیک از این مواد کمتراستفاده می گردد به همین دلیل آب نیز آلوده نمی گردد.
    
برای باروری خاک در کشاورزی ارگانیک از کمپوست ، کودها ی حیوانی و کودهاي آلي نیز استفاده می گردد.
    
برای تولید کودهای شیمیایی باید از منابع تجدید نشدني مانند نفتاستفاده کرد و چون در کشاورزی ارگانیک از این مواد استفاده نمی گردد پسآلودگی هوا نیز کمتر است.
    
همچنین کشاورزی ارگانیک از اثرات گلخانه ای می کاهد.  زیرا خیلی ازفعالیتهای انجام شده در کشاورزی ارگانیک مانند حداقل شخم ، استفاده ازگیاهان تثبیت کننده نیتروژن ، باز گرداندن ضایعات کشاورزی به خاک ،استفاده از گیاهان پوششی باعث افزایش بازگشت کربن به خاک گشته و حفظ وذخیره سازی کربن  را باعث می گردد.
    
کشاورزان ارگانیک هم نگهبان تنوع زیستی هستند و هم استفاده کننده ازتنوع زیستی . مثلاً استفاده از بذور بومی که مقاومت بیشتری نسبت بهبیماریها و شرایط بد محیطی دارند بسیار مرسوم است.
    
در سطوح اکوسیستم حفظ منابع طبیعی در اطراف کشاورزی ارگانیک و فقدانمواد شیمیایی باعث حفظ حیات و حش می گردد. همچنین آیش گذاری زمین باعث عدمفرسایش خاک در تنوع زیستی می گردد.
    
استفاده از فرآوده های اصلاح شده ژنتیکی(تراریخته) در کشاورزی ارگانیکجایز نیست . زیرا اثرات فرآورده های اصلاح شده ژنتیکی هنوز بخوبی شناختهنشده اند و گیاهان تراریخته ژنتیکی خطرات بسیاری را برای محیط زیست بههمراه دارند .
    
هدف کشاورزی ارگانیک  تشویق و توسعه تنوع زیستی است و گواهی های تایید ارگانیک  بر این مساله نظارت دارند.
    
کشاورزی ارگانیک با اکولوژی هماهنگ  است و باعث تثبیت بافت خاک ، حفظچرخه آب ، چرخه کربن ، چرخه مواد غذایی و آلودگی کمتر زمين است .

به نظر میرسد برای توسعه و ترویج کشاورزی ارگانیک و در کل تولید پایدارنیاز به فرهنگ سازی از جانب سازمانهای غیر دولتی و دولتها داریم. کهمتاسفانه در ایران سازمانهای غیر دولتی به دلیل دولتی بودن تمام امورنمیتوانند به درستی فعالیت کنند و دولت نیز آنقدر وسیع و ناکارآمد است کهدر اصل هیچ کاری انجام نمیدهند و تنها در حال توسعه ناپایدار تولیداتکشاورزی هستند و هرروزه شاهد مواردی جدید از فجایع زیست محیطی( شامل انقراضنسل گیاهان و حیوانات، فرسایش خاک، آلودگی آبها، آلودگی خاکها و افزایشبیماریها و ناهنجاریهای ناشی از این آلودگی ها ) هستیم.

/ 4 نظر / 44 بازدید
پویا مهرورز

سلام خسته نباشيد.من دانشجوی فوق ليسانس هستم يه سمينار در مورد کشاورزی ارگانيک دارم می خواستم اگه منبع يا مطلاب مناسبی دارين برام ميل کنيد.شماره تلفنمم می ذارم مرسی ۰۹۳۵۹۷۴۷۰۸۸و ۰۹۱۶۶۱۴۴۹۵۹

انسیه کریمی

سلام خسته نباشید. من دانشجوی فوق لیسانسم موضوع تز من در مورد کشاورزی ارگانیک. اگه مطلبی در مورد این موضوع دارین ممنون میشم برام میل کنین با تشکر

زهره

سلام خسته نباشید یه مقاله یا پاور از کشاورزی ارگانیک برام ایمل کنید با منبع مشخص مرسی

zahra

باسلام فرزند من درسوئد گفته اند باید غذای ارگانیک بخورد به علت بیماریش وما درایران زندگی میکنیم . لطفا غذاهای ارگانیک ایرانی را به من معرفی کنید. متشکرم