فرسايش خاك در كشاورزي يك تهديد عمده

فرسايش خاك جدي ترين و غير قابل برگشت ترين تهديد براي باروري خاك است. اين عمل قسمت اعظم بارور خاك را از جمله خاك سطحي و رس‌هاي نرم كه غني از هوموس و مواد غذايي هستند از بين مي برد. تا جايي كه فرسايش با سرعت پايين غير قابل مشاهده بوده و طي ساليان دراز باعث متراكم شدن خاك مي گردد. بنابراين جلوگيري از فرسايش خاك بسيار حياتي بوده مخصوصاً اين كه در كشاورزي ارگانيك باروري خاك به شكل طبيعي كاملاً به حفظ حاصلخيزي خاك وابسته است. بسياري از نواحي گرمسيري كه داراي فصولي مشخص خشك و مرطوب هستند : در طول فصل خشكي گياهان معمولا ً‌كمياب و ضعيف هستند و خاك بدون پوشش بوده بنابراين در هنگام بارندگي ميزان زيادي از خاك سطحي شسته شده و زمين كمرنگ شده و باروري خاك كم مي شود.

نه تنها سطوح شيب دار بلكه سطوح صاف نيز تمايل به فرسايش دارند علاوه بر باران، آبياري زياد نيز باعث فرسايش خاك مي گردد. درباره اثرات مهم فرسايش خاك آگاه باشيد كه اين فرسايش بخش عظيمي از خاك بارور را از بين مي برد. استراتژي‌هايي به منظور جلوگيري از فرسايش آبي و بادي خاك وجود دارد.

فرسايش بادي

در زمينهاي غير محافظت شده باد هوموس و رسهاي نرم را كه داراي خواص حاصلخيزي زيادي هستند را با خود حمل مي كند. در اين شرايط كاهش سرعت باد بسيار مهم است. براي مثال با كاشتن بوته ها و يا ايجاد باد شكن مي توان سرعت باد را كاهش داد و در نتيجه از فرسايش خاك جلوگيري كرد.

علائم فرسايش خاك:

چگونه مي توان مشخص كرد يك ناحيه  در معرض فرسايش خاك قراردارد؟ علائمي وجود دارند كه عبارتند از:

گودال‌هاي عميق  علائم فرسايش شديد خاك است.

شيارهاي كوچك در سطح خاك بيانگر ميزان زيادي از فرسايش است.

وجود كلوخه هاي سفت بعد از يك باران سنگين مي تواند از علائم فرسايش باشد.

جمع شدن خاكهاي نرم در يك چاله و متراكم شدن آن دليلي براين است كه فرسايش خاكي در نزديكي شماست.

رنگ قهوه اي آب زهكش يا ايجاد جوي حين و بعد از باران سنگين يك علامت قابل اطمينان براي فرسايش خاك در حوزه آبريز شماست.

كشاورزان مي گويند سنگ در خاك مي رويد.

ريشه هاي درختان بطور جزيي قابل مشاهده است.

چگونه مي توان از فرسايش خاك جلوگيري كرد؟

سه راه حل كلي براي جلوگيري از فرسايش خاك وجود دارد:

كاهش قدرت فرسايش باران با پوشاندن سطح خاك (با گياهان يا مالچ)

افزايش نفوذپذيري آب باران در سطح خاك

كاهش سرعت جريان آب در سراشيبي ها با كمك ساختارها

 

/ 0 نظر / 9 بازدید