انواع روشهاي شخم خاك در كشاورزي ارگانيك

با توجه به هدف شخم انواع عمليات مختلف شخم را در طي مراحل سيكل محصول، بعد از برداشت ، قبل از كاشت و هنگامي كه محصول در زمين است را مي توان انجام داد.

1-بعد از برداشت:

به منظور تسريع عمل تجزيه بهتر است قبل از تهيه بستر كشت براي محصول بعدي بقاياي محصولات قبلي بر روي خاك انباشته شود. بقاياي محصول ، كود سبز محصولات و كودهاي محوطه بايد بر روي سطح خاك ريخته شود. (15 -20 سانتيمتري) زيرا تجزيه در لايه هاي عميق تر بصورت ناقص صورت گرفته  همچنين ممكنست باعث توليد مواد بازدارنده رشد شوند كه مي تواند به محصول بعدي آسيب برساند.

2-شخم اوليه

معمولاً در گياهان يكساله يا كاشت جديد شخم اوليه با گاوآهن يا اجزاي شبيه به آن صورت مي گيرد .بطور كلي شخم خاك بايد سطح رويي خاك را زيرورو كرده و همچنين عمق مياني خاك را بطور متوسط بهم زند. شخم عميق خاك باعث مخلوط شدن لايه هاي خاك مي گردد كه اين امر براي ارگانيسم هاي خاك مضر بوده و باعث تخريب بافت طبيعي خاك مي گردد.

3-تهيه بستر

قبل از بذر افشاني يا كاشت ، شخم ثانويه به منظور مسطح كردن سطوح نامناسب شخم انجام مي گيرد. تهيه بستر بذر با اهدافي نظير فراهم كردن كلوخه هايي با اندازه مناسب جهت ايجاد خاك به اندازه كافي نرم انجام مي گيرد.

اگر علف هاي هرز زياد باشند بستر سازي كشت بايد زودتر انجام گيرد تا بدنبال آن جوانه زني بذور علف هاي هرز قبل از كاشت دانه صورت گيرد . مطمئناً ‌شخم خاك بعد از روئيدن علف هاي هرز باعث از بين رفتن آنها مي گردد.

در جايي كه با مشكل غرقاب شدن خاك مواجه هستيم كشت دانه ها بايد روي پشته يا لبه هاي آن صورت گيرد.

4-شخم بين محصولات

پس از رشد محصولات مطمئناً شخم زدن خاك مثل بيل زني باعث توقف رشد علف هاي هرز خواهد شد. همچنين اين امر باعث بهبود خاك و كاهش تبخير رطوبت خاك در لايه هاي عميق تر خاك مي شود. اگر محصولات بطور موقتي داراي كمبود مواد غذايي باشند بطور حتم شخم زدن باعث تسريع تجزيه مواد ارگانيك و در نتيجه دسترسي آسان به مواد غذايي خواهد شد.

 

/ 0 نظر / 71 بازدید