قابليت هاي اجرايي متفاوت كشت چند محصولي در كشاورزي ارگانيك

كشت مخلوط: دو يا چند محصول در يك زمان و مكان مشخص كاشته مي شوند و يا در يك زمان مشخص در كنار رديف هاي مجاور كاشته مي شوند. گياهان تك ممكنست در كنار ساير محصولات كاشته شوند.
كاشت در خطوط : دو يا چند محصول در يك زمان مشخص در خطوط همجوار با فضاي وسيع كاشته مي شوند.
كاشت تدريجي :گياه ثانويه را مي توان قبل از برداشت گياه اولي كاشت.
كشت تركيبي: درختان و گياهان يكساله


چند محصولي  در كشت سبزيجات در آند (تجربه آگرويلان در ساميپتا، بوليوي)
با توجه به تجربيات كشاورزان 3 نوع عكس العمل متقابل در چند محصولي وجود دارد:
عكس العمل متقابل مثبت: هنگامي كه محصولات، دو طرفه باعث بهبود رشد يكديگر گردند مانند ترب با چغندر برگي، سيب زميني با لوبياي سبز
عكس العمل متقابل منفي: هنگامي كه تركيب دو گياه باعث به تاخير افتادن رشد و توسعه گياه ديگر مي شود در نتيجه كاهش رشد و حمله آفات و بيماريها را به همراه خواهد داشت. مثل :كشت كاهو با جعفري، تره فرنگي يا كلم ها
عكس العمل خنثي: عكس العمل هاي متفاوت در محصولات سبزيجات . براي مثال كشت كاهو با هويج، هويج با كلم، گوجه با لوبياي سبز


مثال هايي از كشت چند محصولي
با توجه به قسمت هاي قابل خوراكي گياهان: سبزيجات برگي با سبزيجات ريشه اي تركيب مي شوند براي مثال كاهو با هويج
با توجه به خانواده هاي گياهي: لگوم ها (تثبيت كننده هاي ازت) با كلم ها يا خانواده سيب زميني (سولاناسه) بامصرف بالاي ازت
مطابق دوره كشت: سبزيجاتي با رشد سريع با گياهاني با رشد كم: براي مثال ترب با كلم، كدو با كاهو يا چغندرقند


/ 0 نظر / 4 بازدید