مكمل سازي مواد مغذي با مديريت مواد ارگانيك خاك

تغذيه گياهي در كشاورزي ارگانيك بر تغذيه با مواد ارگانيك تاكيد دارد. كه اصلي ترين مواد مغذي براي گياه به شمار مي رود. (در كنار نيتروژن براي تثبيت همزيستي) كشاورزان‌ ارگانيك از سه اصل براي مكمل سازي مواد غذايي بطور مداوم از مواد ارگانيك خاك  استفاده مي‌ كنند:
تنوع در ورودي مواد ارگانيك: ميزان و كيفيت مواد ارگانيك كه در خاك ذخيره مي شوند بر محتويات مواد ارگانيك خاك تاثير مي گذارند. مكمل سازي معمولي مواد ارگانيك بهترين شرايط را براي تغذيه متعادل گياه فراهم مي آورد.
آمارها نشان داده كه در اقليم گرم و مرطوب 8.5 تن، در مناطق نيمه مرطوب 4 تن و در مناطق نيمه خشك 2 تن بيوماس درهكتار در هر فصل به ترتيب نياز به 2،1،0.5 % به حفظ سطوح كربن خاك نياز است.
تناوب كشت مناسب: شروع رشد محصولات باميزان مواد غذايي مورد نياز خاك يا بعبارت ديگر حفظ باروري خاك تعيين مي شود. كشاورزان تناوب كشت را با توجه به نياز و وجود مواد غذايي (براي مثال نيتروژن( N )از لگونينوزها مواد غذايي حاصل از كودهاي سبز ) را برنامه ريزي مي كنند و آن را بهترين راه مكمل سازي مي دانند.
تاثير بر روي حركت مواد غذايي: شخم خاك، تهويه خاك و فعاليت ميكروارگانيسم هاي خاك را افزايش مي دهد.
كشاورزان براي آزادسازي مواد غذايي از هوموس، شخم زني خاك در زمان و عمق مناسب و با شدت و حدت مناسب اثر مي گذارند.
فعاليت ميكروارگانيسم هاي خاك براي دست يابي به مواد مغذي كافي براي گياه بسيار مهم بوده. اگر ميكروارگانيسم ها شرايط مناسب را براي رشد داشته باشند مي توانند بر روي مواد غذايي نامحلول اثر گذاشته و آنها را براي گياهان قابل دسترس كنند.
بنابراين تشويق كشاورزان ارگانيك به سلامتي گياهان از طريق فعاليت زيستي خاك بسيار مهم است.
اگر آزمايش هاي خاك نشان دهد كه خاك مواد غذايي قابل دسترس را ندارند شايد خاك هاي مديريت شده بطور ارگانيك هنوز در موقعيتي باشند كه مواد غذايي كافي براي گياهان را فراهم كنند.
استانداردهاي فدراسيون جهاني جنبش محصولات ارگانيك( IFOAM ) درباره تغذيه گياهان
از مواد قابل تجزيه زيستي بايد براي برنامه هاي حاصلخيزي خاك استفاده كرد.
كل مواد قابل تجزيه اي كه به مزرعه آورده مي شوند محدوديت دارند.
حضور حيوانات در مزارع بايد به منظور جلوگيري از افزايش بيش از حد كود حيواني ممنوع شود تا خطر آلودگي رودخانه ها و آب هاي زيرزميني كاهش يابد.
مواد خريداري شده بايد بر طبق جدول استانداردهاي باشد.
هر كودي كه شامل فضولات انساني است نمي تواند بعنوان كود بر روي سبزيجات مورد استفاده انسان به كار برده شوند مگر اينكه ابتدا بهداشتي شوند.
كودهاي شيميايي فقط بايد بعنوان ذخيره اي براي منابع غذايي ارگانيك مورد استفاده قرار گيرد.
كودهاي شيميايي فقط بايد در شرايط طبيعي مورد مصرف قرار گيرند.
هيچ يك از كودهاي شيميايي حاوي نيتروژن نبايد مورد استفاده قرار گيرند. استفاده از نيترات هاي كيلات شده و تمام كودهاي نيتروژني سنتتيك حاوي اوره و ... ممنوع مي باشد.
فقط اجازه استفاده محدودي از كودهاي پتاسيم، منيزيمي، عناصر كم مصرف، كودهاي حيواني، كودهايي حاوي عناصر خيلي سنگين يا ديگر عناصر (فلزي) اوليه، سنگ فسفات و لجن هاي هرز آب داده شده است

/ 0 نظر / 3 بازدید