كشاورزي ارگانيك و محيط زيست

كشاورزي ارگانيك باعث بهبود تنوع زيستي، حفظ خاك، حذف كودهاي شيميايي و گياهان تراريخته مي گردد. در كشاورزي ارگانيك علاوه بر اينكه باعث بهبود سلامت انسانها مي‌گردد باعث بهبود جمعيت جانوري و گياهي خاك نيز مي شود.
روشهاي كشاورزي ارگانيك به بهبود بافت خاك و حفظ آب درخاك و استفاده پايدار تنوع زيستي در توجه زيادي دارد
در روشهاي كشت ارگانيك نهاده هاي خارجي بسيار كم مورد استفاده قرار مي گيرد. در توليد ارگانيك حيوانات نيز بيماريها توسط روشهاي پيشگيرانه، روشهاي سنتي و روشهاي مدرن بدون استفاده از داروهاي شيميايي صورت مي‌گيرد.
آلودگيهاي كشاورزي از قبيل آلودگي آبهاي زيرزميني و خاك با كودهاي شيميايي آفت كشها و علف كشها به معضل بزرگي براي دنيا تبديل شده و باعث انواع سرطانها و بيماريها گرديده است. پديده افزايش فسفر ابها (eutrophication) باعث از بين رفتن گياهان آبزي و در نهايت حيوانات آبزي بدليل رشد سريع جلبكها  و كمبود اكسيژن آب شده است كه به زبان عاميانه به آن مرگ رودخانه مي گويند. آفت كشها و علف كشها نيز در زنجيره غذايي وارد شده و در نهايت به بانتهاي هرم اين زنجيره ميرسند كه بدليل تجمع دراز مدت اين مواد در بافتهاي بدن باعث افزايش بيماريهاي خطرناكي در جوامع مختلف گرديده است.
در كشاورزي ارگانيك بدليل عدم استفاده از آفت كشها و علف كشها اين سموم از زنجيره غذاهاي ارگانيك حذف مي گردند.
روشهاي كشاورزي ارگانيك تنها بر پايه احترام به طبيعت و مسالمت با محيط زيست و استفاده پايدار از آن بنا نهاده شده است.

/ 0 نظر / 21 بازدید