انگورهاي ارگانيك داراي آنزيم پلي فنل اكسيداز بيشتري نسبت به انگورهاي معمولي است

در يك تحقيق مشخص شد كه فعاليت آنزيم پلي فنل اكسيداز كه يك آنزيم طبيعي است و باعث رنگ قهوه اي انگور بعد از چيدن آن مي شود در انگورهاي ارگانيك بيشتر است.
محققان دريافتند كه آفت كشها و كودهاي شيميايي بر ميزان فعاليت پلي فنل اكسيداز در گياهان تاثير مي‌گذارد . اين مطالعه توسط دانشمندان اسپانيايي جهت درك ميزان فعاليت آنزيم پلي فنل اكسيداز در انگورهاي معمولي و ارگانيك ترتيب داده شده بود. در پايان آزمايش مشخص گرديد كه انگورهاي ارگانيك دو برابر بيشتر از انگورهاي معمولي آنزيم پلي فنل اكسيداز دارند. دانشمندان بالاتر بودن اين آنزيم در انگورهاي ارگانيك را بدليل وجود متابوليت هاي پلي فنل و عدم استفاده آفت كشها و كودهاي شيميايي عنوان كردند. اين آنزيم بطور موثري باعث مقاومت گیاه به بيماريها می شود.

منبع: www.sciencedaily.com

/ 0 نظر / 16 بازدید