كود سبز و كاربرد آن در كشاورزي ارگانيك

مقدمه
كود سبز، گياهان پوششي و مالچ با يكديگر ارتباط دارند و اختلاف بين آنها خيلي مشخص نيست. با تاكيد بر مالچ و گياهان پوششي در حفاظت خاك، هدف اصلي كود سبز فراهم كردن مواد مغذي براي گياهان رشد كننده و افزايش باروري خاك همراه با افزايش مواد ارگانيك خاك است.

كود سبز چيست؟
كود سبز شامل گياهاني است كه براي تجمع مواد مغذي براي گياه اصلي كاشته مي شود.
هنگامي كه آنها بيشترين بيوماس را توليد مي كنند. آنها در سطح خاك فعاليت مي كنند. اگر آنها بطور معمول قبل از گلدهي برداشت شوند . رشد و پرورش كود سبز با كاشت گياهان لگومينه بطور متناوب تفاوت خواهد داشت. يكي از اعمال كود سبز آزاد كردن مواد مغذي بطور سريع از مواد گياهي و تجزيه آرامتر ، سرعت پايين تر نسبت به مواد نرم است و به همين دليل مواد ارگانيك بيشتري را براي باروري خاك به خاك مي رساند.
جايگريني براي كاشت كود سبز در گياه جمع آوري گياهان تازه و اضافه كردن آنها به خاك جهت افزايش باروري خاك است براي مثال درختان يا بوته ها كه در سيستم كشت و كار جنگل مي رويند ممكن است داراي قابليت كود سبز زيادي باشند يا بعنوان مالچ استفاده گردند.
كود سبز منبع بسيار مهم از مواد ارگانيك ، مواد مغذي براي خاك و محصولات است.
گونه هاي انتخابي براي كود سبز بايد به خوبي مورد نظر قرار داده شوند شوند.
زمان مناسب توليد كود سبز در هنگام تناوب كشت بسيار مهم است.


پتانسيل و ضرورت استفاده از كود سبز
كود سبز مزايايي زيادي دارد:
آنها در خاك نفوذ كرده و خاك را بيشتر خرد كرده و با مواد مغذي تركيب مي شوند و به هر حال چيزي نمي تواند آنها را شستشو دهد. آنها از رشد علف هاي هرز جلوگيري كرده و از فرسايش خاك و تابش مستقيم نور آفتاب جلوگيري كرده. اگر از گياهان لگومينه استفاده شود، نيتروژن نيز از هوا در خاك تثبيت مي گردد.
بعضي از كودهاي سبز بعنوان گياهان غذايي در تغذيه دام و انسان استفاده مي گردد. (براي مثال نخود و لوبيا) با تجزيه كود سبز، كود سبز تمام انواع موادمغذي را آزاد مي كند در يك تركيب صحيح براي استفاده از گياهان اصلي بنابراين عملكرد آن را بهبود مي بخشد.
وجود مواد گياهي فعاليت ارگانيسم هاي خاك را تقويت مي كندو باعث ايجاد مواد ارگانيك در خاك مي گردد. اين فرايند باعث بهبود بافت خاك و افزايش ظرفيت نگهداري آب مي گردد.
كود سبز يك راه ارزان براي بهبود باروري خاك و افزايش مواد مغذي محصول است.

نكات زير بايد قبل از رشد كود سبز مورد توجه قرار گيرد:
نيروي كار براي شخم زدن، بذرپاشي، برداشت و اضافه كردن گياهان به خاك مورد نياز است و در زمين‌هاي كوچك استفاده از وسايل كمكي قابليت ندارد.
اگر كود سبز همراه با محصول اصلي كاشته شود آنها با گياه اصلي در بدست آوردن مواد مغذي، آب و كود رقابت مي كنند.
اگر از مواد گياهي سخت و خشن يا قديمي استفاده شود نيتروژن ممكن است بطور موقتي از دسترس خارج شود بنابراين براي گياهان غير قابل دسترس خواهد بود.
اگر ميزان غذا و فضا كم است ممكن است مناسب تر آن باشد كه پرورش  محصولات غذايي نسبت به كود سبز ارجح تر است و مي توان باقيمانده محصولات را بازيافت كنيم يا كود سبز را در حين توليد محصول بكاريم.

/ 1 نظر / 52 بازدید
ازاده

خوبه. ولی اگر لیست گیاهانی رو که از اونا بعنوان کود سبز استفاده میشه رو هم قد میکردین بهتر بود.