انواع دشمنان طبیعی در كشاورزي ارگانيك

شکارگرها:
• شکارگرهای طبیعی شامل عنکبوت ها ، سوسک ها، سوسک بستر و مگس های خانواده Syrphidae
• شکارگرها معمولاً منبع غذایی خود را شکار کرده یا اینکه برای گرفتن آن دام پهن می کنند.
• شکارگرها می توانند از گونه های مختلف حشرات تغذیه کنند.
انگل ها:
• انگل های آفات غالباً زنبورها یا مگس ها هستند.
• فقط انگل لارو هستند و آنها غالباً در داخل یا روی بدن میزبان خود توسعه می یابند.
• انگل ها غاباً از میزبان خود کوچکتر هستند.
عوامل بیماریزا:
• عوامل بیماریزا حشرات قارچها ف باکتریها و ویروس هستند که باعث آلوده شدن و در نتیجه کشتن حشرات می گردند.
• عوامل بیماریزا برای آلوده ساختن حشرات و تکثیر آنها به شرایط خاصی  احتیاج دارند( مثل رطوبت بالا و نورکم)
• یکی از عوامل بیماریزای معمول( Bacillus   thuringiensis (B.t و ویروسNPV است.
نماتدها: 
• نماتدها  نوعی کرم‌های کوچک هستند
• بعضی از نماتدها به گیاهان حمله می کنند( مثل نماتد گره ریشه) و بقیه نماتدها را نماتدهای بیماریزای داخلی می گویند که به حشرات حمله کرده و باعث مرگ آنها می شوند.
• نماتدهای بیماریزای داخلی معمولاً فقط بر روی آفات خاکزی یا تحت شرایط رطوبی تاثیر گذار هستند.

/ 0 نظر / 27 بازدید