غذاهای ارگانیک

 

تغذيه متعادل گياه در كشاورزي ارگانيك


مقدمه
بطور كلي هدف تغذيه گياهان در كشاورزي ارگانيك با تغذيه گياهان در كشاورزي رايج متفاوت است . از آنجا كه هدف كشاورزي سنتي تامين مستقيم غذاي گياهان با استفاده از كودهاي معدني قابل محلول است. ولي كشاورزان ارگانيك گياهان را بطور مستقيم با تغذيه ارگانيسم هاي خاك با مواد ارگانيك تغذيه مي كنيد.
تغذيه  گياهان و سلامتي گياهان
كودهاي سنتتيك يا معدني – مزايا و معايب
استفاده از كودهاي معدني منجر به افزايش عملكرد گياهان مي گردند. كودهاي معدني مقدار زيادي از مواد غذايي قابل دسترس را در اختيار گياه قرار مي دهد. اين عمل باعث استفاده از كودهاي نيتروژن مي شود.
اما بهر حال استفاده از اين كودها، محدوديتهايي به همراه خواهد داشت. حدود نيمي از كودهاي نيتروژنه بكار برده شده معمولاً با هرز آب ، آبشويي و تبخير از دست مي رود. تحت شرايط نامناسب (باران هاي شديد ، خشكي طولاني مدت، فرسايش خاك يا خاك هايي با سطح مواد ارگانيك پايين ) بازده كودهاي نيتروژن پايين خواهد بود. در نتيجه هرزآب و آبشويي را افزايش داده كه اين امر براي مثال آب هاي زير زميني و نوشيدني را آلوده خواهد كرد.
گذشته از شرايط اقتصادي و اكولوژيكي ، كودهاي معدني مي تواند اثرات منفي بر سلامتي گياهان داشته باشد. تغذيه وسلامتي گياهان با يكديگر ارتباط مستقيم دارند:
كودهاي شيميايي اثرات منفي زير را بر سلامتي گياهان دارند:
استفاده بيش از حد ار نيتروژن باعث ترد شدن بافت هاي گياهي شده در نتيجه حساسيت گياهان به بيمار‌ي‌ها و آفات افزايش مي يابد.
تشكيل كلوني ريشه گياهان با مايكوريزاها كه قارچ‌هاي مفيد ريشه هستند را كاهش مي دهد.
كودهايي با نيتروژن بالا، باعث توقف رابطه همزيستي ريزوبيوم هاي تثبيت كننده ازت مي شوند.
استفاده از كودهاي NPK  باعث كاهش مواد ريز مغذي در خاك شده كه اين مواد نمي توانند با استفاده از اين كودها جايگزين شوند. در نتيجه باعث كاهش عملكرد و سلامتي گياهان و حيوانات مي شوند.
تجزيه مواد ارگانيك خاك منجر به تجزيه بافت خاك و تحمل بيشتر شرايط خشكي مي شود.
كودهاي ارگانيك خاك را با مواد ارگانيك تغذيه مي كنند و داراي اثرات مثبت زير هستند:
استفاده از مواد غذايي متعادلتر به سلامتي گياهان كمك مي كند.
فعاليت زيستي خاك افزايش يافته كه اين امر باعث بهبود حركت مواد غذايي از منابع ارگانيك و معدني و همچنين تجزيه مواد سمي مي گردد.
كلني هاي ميكوريزا با مصرف فسفر در خاك افزايش مي يابد.
كمپوست ها توانايي بالقوه اي در توقف عوامل بيماريزاي خاكزي خواهند داشت به شرطي كه در خاك بكار برده شوند.
با توجه به بافت خاك رشد ريشه ها نيز بهبود مي يابد.
هوموس باعث بهبود ظرفيت تبادلي مواد غذايي شده و از اسيدي شدن خاك جلوگيري مي كند.
درس‌هايي كه بايد آموخت
كودهاي شيميايي باعث ايجاد خطرات زياد و همچنين باعث مضرات زيادي در درازمدت مي شوند.
تغذيه گياه در كشاورزي ارگانيك بر پايه كودهاي ارگانيك استوار است. مواد مغذي با مديريت مواد ارگانيك در خاك بدست مي آيد.
ميزان قابل توجهي از مواد ارگانيك در بسياري از مزارع غير قابل استفاده بوده. اين مواد را مي توان بعنوان مالچ يا كمپوست بكار برد.
بهترين استفاده از مواد غذايي ساخت آنهاست. هنگامي كه اين مواد بطور سيستميك بازيافت شوند از دست رفتن آنها حداقل و بازده آنها حالت بهينه رادارد.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/٥ - مهدی ابراهیمی