غذاهای ارگانیک

 

استفاده از كشت آيش همراه با كود سبز در تناوب محصولات در كشاورزي ارگانيك

هدف در كشاورزي ارگانيك ايجاد پوشش خاك با گياهان در تمام طول سال مي‌باشد.

كشت علوفه در كشاورزي تا جاييكه امكان داشته باشد. (علف ها و بوته ها)

استفاده از فضاهاي غير توليدي (مانند كناره راهها ، حاشيه مزارع ، سراشيبي ها  و ..) براي كاشت درخت يا گياهان بوته اي.

ايجاد سيستم اگرو فارستي (كشاورزي – جنگلي) در حد امكان

ايجاد درختان تك برگي در مزرعه و مديريت آنها با استفاده از هرس شديد (براي مثال درختان تثبيت كننده ازت)

اجازه به چراي گاوها داده شود و يا اين كه بعضي از گاوها شب‌ها را در مزرعه برداشت شده به منظور استفاده از كود سبز آنها، سپري كنند. (اين مي تواند شامل گاوهاي همسايه نيز شود)

هنوز در بعضي جاها سبزيجات كمياب هستند و خاك‌ها براي توليد سبزيجات حتي توليد كود سبز خيلي ضعيف هستند.در اين شرايط نخست لازم است حاصلخيزي خاك را توسط آوردن كود ارگانيك از بيرون افزايش داد.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٢۱ - مهدی ابراهیمی