غذاهای ارگانیک

 

شخم معمولی زمین های کشاورزی باعث از بین رفتن زمینها در دراز مدت میگردد.

یک مطالعه جدید نشان میدهد که شخم متداول زمینهای کشاورزی باعث خالی شدن زمین از مواد مغذی و افزایش فرسایش خاک می گردد.

آقای دیوید مونت گومری استاد گروه زمین شناسی دانشگاه واشنگتن در تحقیقات بلند مدت خود به این نتیجه رسیده است که شخم زمین باعث فرسایش خاک و خالی شدن زمین از مواد مغذی می گردد.

کشت بدون شخم و استفاده از دیسک به تنهایی باعث پایداری بیشتری برای زمین می گردد. فرسایش خاک در زمینهای با شخم معمولی از 10 تا 100 برابر بیشتر از زمینهای بدون شخم است.

آقای مونت گومری اطاعات بیش از 200 آزمایش را با بیش از 1650 مورد اندازه گیری در جهت عملیات مختلف کشاورزی مورد محاسبه قرار داده است. و نتایج این آزمایش در نشریه الکترونیکی آکادمی ملی علوم منتشر خواهد شد.

او میگوید با این رویه و فرسایش خاک زیاد ،ما نخواهیم توانست جمعیت 6.6 میلیاردی دنیا را تغذیه کنیم.

روشهای بدون شخم فقط از یک دیسک برای نرم کردن لایه سطحی خاک استفاده میشود و بسیار روش پایداری است.  البته روشهای دیگری نیز برای کشت پایدار مانند شخم دستی و تراس بندی وجود دارد که برای کشت در مقیاس وسیع نمیتوان مورد استفاده قرار داد.

بدلیل گران شدن و کم شدن منابع سوختی کشاورزان مجبور خواهند بود به سمت کشاورزی بدون شخم پیش بروند. در کشت بدون شخم میتوان یاروری خاک را افزایش داد و از همه مهمتر گرمایش جهانی زمین را با مصرف سوخ کمتر کاهش داد.

با کاهش شخم زمین تخمین زده میشود کربن کمتری از خاک متصاعد گردد و کربن بیشتری در خاک ذخیره گردد.

www.sciencedaily.com/releases/2007/08/070808132012.htm  

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٦/٢۳ - مهدی ابراهیمی