غذاهای ارگانیک

 

يك سوم زمين هاى جهان در معرض بيابانى شدن

تعداد كسانى كه در مناطق خشك زندگى مى كنند ۴ برابر شده است

يك سوم زمين هاى جهان در مناطق خشك واقع شده  و در معرض خطر تبديل به بيابان هستند. به گزارش ايسنا، آمارهاى منتشره در آستانه كنفرانس جهانى «عليه گسترش بيابان ها» نشان مى دهد كه در ۱۰  سال گذشته تعداد كسانى كه در مناطق خشك زندگى مى كنند چهار برابر شده و از ۵۰۰ ميليون به دو ميليارد نفر رسيده است. از روز سوم سپتامبر در مادريد كنفرانسى از كشورهاى امضاكننده كنوانسيون سازمان براى بيابان زدايى آغاز شد. در اين كنفرانس كه ۱۱ روز به طول مى انجامد، نمايندگان كشورهاى شركت كننده برنامه عمل براى چگونگى مبارزه با تهديد گسترش بيابانها را در۱۰ سال آينده بررسى مى كنند. اين كنفرانس كه در حدود ۲۰۰ كشور عضو كنوانسيون سازمان ملل براى بيابان زدايى در آن شركت دارند، در اسپانيا برگزار مى شود. اسپانيا خود با مشكل زمين هاى كويرى دست به گريبان است و كريستينا ناربونا ـ وزير محيط زيست اسپانيا ـ اميدوار است كه اين كنفرانس تحركى به مبارزه عليه گسترش بيابان ها بدهد. وى معتقد است: در ۱۰ سال گذشته ما در درجه اول براى ايجاد نهادهاى اين كنوانسيون كار كرديم. اما اين كافى نيست كه يك كنوانسيون داشته باشيم و با ابزار محدود طرح هايى را حمايت كنيم. ما بايد با گسترش بيابان ها جدى تر مبارزه كنيم. اين موضوع آن گونه كه برخى ها تصور مى كنند فقط مشكل كشورهاى فقير نيست و دليل آنكه اين كنوانسيون به نسبت ديگر كنوانسيون ها كمتر پيشرفته است، همين تصور است. وى تصريح كرد: يك سوم زمين ها در دنيا زمين هاى مناطق خشك هستند و در معرض تهديد قرار دارند. بيش از همه آسيا، آفريقا و آمريكاى لاتين و همچنين اروپا در خطر هستند، بطور مثال در اسپانيا ۱۷ درصد زمين ها كم و بيش متروك و بيابانى اند و تعداد كسانى كه گسترش بيابان ها آنها را تهديد مى كند روبه افزايش است. گرگوآر د كالبرماتن ـ  مدير اجرايى اين كنفرانس ـ در مورد خطرى كه خاصه آفريقا را تهديد مى كند، چنين توضيح مى دهد: در ۱۰ سال گذشته تعداد كسانى كه در مناطق خشك زندگى مى كنند، چهار برابر شده و از ۵۰۰ ميليون به حدود دو ميليارد رسيده است. چنانچه در آفريقا وضع به همين منوال پيش رود تا سال ۲۰۲۵ سه چهارم مردم آنجا به ارسال كمك وابسته خواهند شد. او مى گويد: چنانچه ما اين مشكل را در نظر نگيريم، مشكل افزايش يافته، مردم به مهاجرت رو آورده و بسوى اروپا مى آيند. وزير محيط زيست اسپانيا نيز به اين نكته توجه دارد كه هر هفته انسان ها از آفريقا با قايق هايى كه مناسب دريا نيستند، خطر را به جان مى خرند تا از فلاكت در ميهن خود جان بدر ببرند. به گزارش دويچه وله، گسترش بيابان ها بر اثر استفاده نادرست يا بى رويه از زمين و آب در مناطق خشك به وجود مى آيد. براى تغيير در اين روند به غير از توجه به عامل آب و هوايى بايد وضعيت اقتصادى و اجتماعى نيز مورد توجه قرا گيرد و بايستى مردمى كه در اين مناطق زندگى مى كنند در طرح هاى مربوطه شركت كنند. از اين رو سازمان هاى غيردولتى نقش تعيين كننده دارند. وزير محيط زيست اسپانيا در اين رابطه گفت: بيش از ۸۰۰ سازمان غيردولتى در اين كنفرانس شركت دارند. آنها نظرات خود را بيان مى كنند و من تصور مى كنم كه در دوهفته آينده شركت بسيار فعالى در روند كار خواهند داشت. وى تصريح كرد كه بايد وضعيت مالى براى مبارزه با گسترش بيابان ها بهبود يابد و از منابع ديگر سازمان ملل، بطور مثال از بودجه طرح هاى حفاظت از آب وهوا، استفاده شود. زيرا چنانچه كسى مانع كوير شدن زمين شود، بطور فعال در خدمت حفظ آب و هواست. با گسترش مناطق خشك، گاز كربنيك در اين مناطق جمع شده و چنانچه گياهان نيز نابود شوند، تغييرات آب و هوايى به وجود مى آيد كه به نوبه خود موجب حوادث غير عادى آب و هوايى مانند ريزش باران هاى سيل آسا مى شود كه خطر فرسايش زمين هاى در مخاطره را افزايش مى دهد و بدين ترتيب دور تسلسل باطلى بوجود مى آيد. در پايان كنفرانس مادريد چارچوب هاى برنامه مبارزه با گسترش بيابان ها در۱۰ سال آينده به تصويب خواهد رسيد.

منبع: ابرار اقتصادی

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٦/۱٤ - مهدی ابراهیمی