غذاهای ارگانیک

 

تصويب قوانين جديد براي توليد محصولات ارگانيك در اتحاديه اروپا

وزيران اتحاديه اروپا پس از 18 ماه بحث و گفتو گو در نهايت قوانين محصولات ارگانيك را با سيستم برچسب زني دقيق كه خريدار بتواند محصولات را به راحتي در سوپر ماركتها تشخيص دهند وضع كردند. اين برچسب منشا توليد اين محصولات را نيز مشخص ميكند.
خانم فيشر عضو هيئت رئيسه كميسيون كشاورزي اتحاديه اروپا مي گويد با اين قوانين جديد خريداران محصولات ارگانيك را با اطمينان بيشتري خريداري كنند.
اين برچسبها شامل برچسبهاي ملي و خصوصي است كه توسط كشورهاي عضو اتحاديه اروپا صادر ميشود.
در حال حاضر اتحاديه اروپا دو نوع برچسب دارد :استانداردهاي طلايي كه بايد 95% مواد غذايي از مواد ارگانيك تشكيل شوند. و برچسب تاييدي كه حداقل 70% از مواد از مواد آن بايد ارگانيك باشد .
در 25 كشور اتحاديه اروپا ميزان مزارع ارگانيك حدود 1.6 ميليون هكتار كه معادل 3.8 % از كل زمينهاي كشاورزي بود تشكيل شده است.
يكي از اصلي ترين مشكلات كشورهاي اتحاديه اروپا مخلوط شدن محصولات تراريخته ژنتيكي در غذاهاي ارگانيك است. اين قوانين جديد به توليد كنندگان اجازه مي دهد اگر 0.9 % از محصولات تراريخته بصورت تصادفي يا ناخواسته وارد محصولات ارگانيك شود اجازه برچسب زدن داده ميشود.
خانم فيشر مي گويد براي خالص سازي محصولات ارگانيك كشاورزان بايد هزينه هاي زيادي را متحمل شوند.
او گفت ما احتياج به قوانيني محكم براي جلوگيري از كشت محصولات تراريخته در نزديكي مزارع ارگانيك داريم. او مي گويد كه آلودگي محصولات ارگانيك با محصولات تراريخته باعث از بين رفتن توليدات ارگانيك خواهد داشت و اين بخش را از بين خواهد برد.
گروههاي زيست محيطي مي‌گويند اين قانون باعث آلودگي محصولات ارگانيك در اروپا مي گردد. زيرا جديدا آلودگي محصولات ارگانيك با محصولات تراريخته ژنتيكي به چشم مي خورد.

منبع: www.sciam.com

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۳/٢٦ - مهدی ابراهیمی