غذاهای ارگانیک

 

سطوح بالاي ويتامين C و سطوح پايين نيتروژن در پرتقال‌هاي ارگانيك مشاهده گرديد

تاكنون دانشمندان تلاشهاي زيادي را صورت داده اند تا نفاوت بين ميوه هاي ارگانيك و ميوه هاي معمولي را دريابند. در مناطق با آب و هواي مديترانه اي شدت آفات در مزراع پرتقال كم است و آفت كشها خيلي كم مصرف مي‌گردند. و اين مساله باعث شده كه نتوان با اندازه گيري باقيمانده هاي آفت كشها در پرتقال آن را از نظر ارگانيك بودن يا معمولي بودن تشخيص داد.
يك گروه از محققان ايتاليايي با تحقيق بر روي اين موضوع مشخص كرده اند كه نوع نيتروژن و مقدار نيتروژن پرتقال هاي ارگانيك با پرتقالهاي معمولي تفاوت داشت و در پرتقالهاي ارگانيك نيتروژن كمتري وجود دارد. ميزان نيتروژن پرتقال هاي ارگانيك 30% پايين تر از پرتقال‌هاي معمولي بود. همانطور كه مشخص شده سطوح پايين تر نيتروژن باعث كاهش نيتروآميناز كه باعث سرطان روده است مي‌شود.
در مورد ويتامين C  نيز پرتقال هاي ارگانيك حاوي ميزان بيشتري ويتامينC  بودند كه ان ميزان به بيش از 12% مي‌رسد.

منبع: www.organicconsumer.com

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۳/٢ - مهدی ابراهیمی