غذاهای ارگانیک

 

سازمان خواروبار كشاورزي جهاني بر ترويج كشاورزي ارگانيك تاكيد كرد

طي كنفرانسي كه 3 تا 5 ماه مي در مقر سازمان خواروبار كشاورزي جهاني در ايتاليا برگزار گرديد بيانيه اي ارايه شد كه بر ترويج كشاورزي ارگانيك در آن تاكيد گرديد.
اين بيانيه با عنوان كشاورزي ارگانيك و امنيت غذايي بر ترويج كشاورزي ارگانيك و افزايش امنيت غذايي در جهان تاكيد كرد.
با مديريت تنوع زيستي در زمان(تناوب) و فضا (كشت مخلوط) كشاورزان ارگانيك نيروي كار و محيط خود را براي توليد پايدار صرف خواهند كرد.
در كشاورزي ارگانيك با قطع نهاده هاي خارجي بسياري از مشكلات كشاورزان حل خواهد شد. با توجه به استانداردهاي كدكس مواد غذايي و تمام قوانين بين المللي كشاورزي ارگانيك يك سيستم مديريتي توليد كلي نگر است كه در آن استفاده از كودهاي شيميايي، آفت كشها  و مواد تراريخته ژنتيكي مممنوع است و باعث كاهش آلودگي آب، هوا و خاك مي گردد و با بهينه كردن سلامت حيوانات و گياهان و ارتباط بين جوامع حيواني و گياهي سيستم توليد را بهبود مي بخشد.
بدليل اينكه در كشاورزي ارگانيك از كودهاي شيميايي استفاده نمي گردد وابستگي به نفت نيز كاهش خواهد يافت زيزا توليد كودهاي شيميايي وابسته به نفت است.با توجه به اين بيانيه اگر از روشهاي كشاورزي ارگانيك استفاده گردد اثرات مخرب بر محيط زيست كم مي‌شود و مزاياي بلند مدت اقتصادي و اجتماعي براي كشورهاي در حال توسعه دارد.

منبع: www.californiaaggie.com

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٢/۳۱ - مهدی ابراهیمی