غذاهای ارگانیک

 

آیا توليد كنندگان محصولات ارگانیک می توانند غذای کافی برای همه افراد تهیه کنند؟

امنیت غذایی فقط مربوط به قابلیت تولید نیست بلکه مربوط به توانایی دسترسی به غذاست  میزان تولید غذا در جهان بیش از نیاز مصرف مردم است و مشکل این است که چه افرادی به آن احتیاج دارند؟

مزارع ارگانیک انواع گیاهان و حیوانات را برای استفاده بهینه از فضا پرورش می دهند. و این عمل می تواند باعث تامین مواد مورد نیاز در منطقه کشاورز باشد.

میزان عملکرد کشاورزی ارگانیک بستگی به سیستم کشاورزی قبلی دارد. در کشورهای صنعتی کشاورزی ارگانیک عملکرد را پایین می آورد.

در مناطق پرباران تبدیل کشاورزی معمول به کشاورزی ارگانیک تغییری در عملکرد بوجود نمی آورد. و در مناطق با آبیاری بارانی حتی ممکن است عملکرد نیز بیشتر گردد.

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٦ - مهدی ابراهیمی